battle log*

this battle starts at
02/08 22:01:03
鳥巢
總級別 : 232
平均級別 : 46.4
總HP : ????/????
Warriors
總級別 : 149
平均級別 : 37.3
總HP : 3449/3449
<<>>
雷鳥(A)
HP : 1500/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 1500/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 1500/1500
SP : 450/450
HP : 1050/1050
SP : 260/260
女巫
HP : 812/812
SP : 563/563
鬼炸
HP : 890/890
SP : 73/73
鬼炸
HP : 922/922
SP : 75/75
鬼炸
HP : 825/825
SP : 71/71
雷鳥王凝視
女巫 行動延遲了 (89 >>> 59/100).
鬼炸 行動延遲了 (76 >>> 46/100).
鬼炸 行動延遲了 (76 >>> 46/100).
鬼炸 行動延遲了 (79 >>> 48/100).
雷鳥(A)擒咬
女巫 保護鬼炸!
女巫 受到 94 傷害 (812 > 718)
雷鳥(B)擒咬
女巫 保護鬼炸!
女巫 受到 94 傷害 (718 > 624)
雷鳥(C)爪擊
女巫 保護鬼炸!
女巫 受到 159 傷害 (624 > 465)
女巫自我蛻變
女巫 MAXHP(812) 提升到 2436
女巫 INT 提升 100%
女巫 SPD 提升 50%
女巫 MATK 提升 100%
女巫 回復了 1218 HP(465 > 1683)
女巫 行動推遲了(0 >>> -40/100)
開始詠唱.(100 >>> 70/100)
鬼炸 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
鬼炸 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
鬼炸 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
防禦地帶
雷鳥(A) DEF 提升 10%
雷鳥(B) DEF 提升 10%
雷鳥王 DEF 提升 10%
雷鳥(C) DEF 提升 10%
DEF 提升 10%
雷鳥王雷擊
鬼炸 受到 389 傷害 (890 > 501)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥(B)擒咬
女巫 保護鬼炸!
女巫 受到 94 傷害 (1683 > 1589)
雷鳥(A)擒咬
女巫 保護鬼炸!
女巫 受到 94 傷害 (1589 > 1495)
雷鳥(C)擒咬
女巫 保護鬼炸!
女巫 受到 94 傷害 (1495 > 1401)
第 10 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 1500/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 1500/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 1500/1500
SP : 450/450
HP : 1050/1050
SP : 200/260
女巫 (詠唱)
HP : 1401/2436
SP : 313/563
鬼炸 (蓄力)
HP : 501/890
SP : 73/73
鬼炸 (蓄力)
HP : 922/922
SP : 75/75
鬼炸 (蓄力)
HP : 825/825
SP : 71/71
鬼炸友方強化
鬼炸 消耗了 3300 HP (825 > -2475)
女巫 STR 提升 55%
女巫 INT 提升 55%
女巫 SPD 提升 55%
女巫 ATK 提升 55%
女巫 MATK 提升 55%
鬼炸 STR 提升 55%
鬼炸 INT 提升 55%
鬼炸 SPD 提升 55%
鬼炸 ATK 提升 55%
鬼炸 MATK 提升 55%
鬼炸 STR 提升 55%
鬼炸 INT 提升 55%
鬼炸 SPD 提升 55%
鬼炸 ATK 提升 55%
鬼炸 MATK 提升 55%
鬼炸 被打倒.
鬼炸友方強化
鬼炸 消耗了 3560 HP (501 > -3059)
女巫 STR 提升 55%
女巫 INT 提升 55%
女巫 SPD 提升 55%
女巫 ATK 提升 55%
女巫 MATK 提升 55%
鬼炸 STR 提升 55%
鬼炸 INT 提升 55%
鬼炸 SPD 提升 55%
鬼炸 ATK 提升 55%
鬼炸 MATK 提升 55%
鬼炸 被打倒.
鬼炸友方強化
鬼炸 消耗了 3688 HP (922 > -2766)
女巫 STR 提升 55%
女巫 INT 提升 55%
女巫 SPD 提升 55%
女巫 ATK 提升 55%
女巫 MATK 提升 55%
鬼炸 被打倒.
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
女巫毒煙
雷鳥(A) 受到 1135 傷害 (1500 > 365)
雷鳥(A)中毒了 !
雷鳥(B) 受到 1135 傷害 (1500 > 365)
雷鳥(B)中毒了 !
雷鳥王 受到 1005 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 沒有中毒.
雷鳥(C) 受到 1135 傷害 (1500 > 365)
雷鳥(C)中毒了 !
受到 507 傷害 (1050 > 543)
中毒了 !
存活者獲得 201 經驗.
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (1401 > 1028)
由於中毒受到 120 傷害. (543 > 423)
開始詠唱.(100 >>> 0/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(233 > 515)
雷鳥(B) 由於中毒受到 172 傷害. (365 > 193)
雷鳥(B)攻擊
女巫 受到 67 傷害 (1028 > 961)
雷鳥(A) 由於中毒受到 172 傷害. (365 > 193)
雷鳥(A)爪擊
女巫 受到 159 傷害 (961 > 802)
雷鳥(C) 由於中毒受到 172 傷害. (365 > 193)
雷鳥(C)擒咬
女巫 受到 94 傷害 (802 > 708)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (708 > 335)
第 20 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 193/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 193/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 193/1500
SP : 450/450
(詠唱)
HP : 423/1050
SP : 200/260
女巫
HP : 335/2436
SP : 515/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
女巫 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
女巫生命吸收
雷鳥(C)(193 > -1584)吸取 1777 HP(335 > 2112)
雷鳥(C) 被打倒.
存活者獲得 205 經驗.
Warriors 獲得 $ 100.
女巫 行動推遲了(0 >>> -40/100)
爆炸
雷鳥(A) 受到 27 傷害 (193 > 166)
雷鳥(A) STR 下降 40%
雷鳥(B) 受到 27 傷害 (193 > 166)
雷鳥(B) STR 下降 40%
雷鳥王 受到 14 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 STR 下降 40%
受到 32 傷害 (423 > 391)
STR 下降 40%
女巫 受到 57 傷害 (2112 > 2055)
女巫 STR 下降 40%
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (2055 > 1682)
雷鳥(B) 由於中毒受到 172 傷害. (166 > 1)
雷鳥(B)爪擊
女巫 受到 136 傷害 (1682 > 1546)
雷鳥(A) 由於中毒受到 172 傷害. (166 > 1)
雷鳥(A)擒咬
女巫 受到 80 傷害 (1546 > 1466)
女巫毒煙
雷鳥(A) 受到 1135 傷害 (1 > -1134)
雷鳥(B) 受到 1135 傷害 (1 > -1134)
雷鳥王 受到 1005 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 沒有中毒.
受到 507 傷害 (391 > -116)
雷鳥(A) 被打倒.
雷鳥(A) 掉落了 火山中腹.
雷鳥(B) 被打倒.
被打倒.
存活者獲得 911 經驗.
Warriors 獲得 $ 300.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
女巫冰獄
雷鳥王 受到 1246 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 DEF 下降 15%
雷鳥王 MDEF 下降 15%
存活者獲得 250 經驗.
雷鳥王
女巫 受到 335 傷害 (1466 > 1131)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
女巫冰獄
雷鳥王 受到 1328 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 DEF 下降 15%
雷鳥王 MDEF 下降 15%
存活者獲得 266 經驗.
雷鳥王 開始蓄力.(100 >>> 83/100)
雷鳥王颶風射擊
女巫 受到 41 傷害 (1131 > 1090)
女巫 受到 41 傷害 (1090 > 1049)
女巫 受到 41 傷害 (1049 > 1008)
女巫 受到 41 傷害 (1008 > 967)
女巫 受到 41 傷害 (967 > 926)
女巫 受到 41 傷害 (926 > 885)
女巫 受到 41 傷害 (885 > 844)
女巫 受到 41 傷害 (844 > 803)
女巫 受到 41 傷害 (803 > 762)
女巫 受到 41 傷害 (762 > 721)
女巫 受到 41 傷害 (721 > 680)
女巫 受到 41 傷害 (680 > 639)
女巫 受到 41 傷害 (639 > 598)
女巫 受到 41 傷害 (598 > 557)
女巫 受到 41 傷害 (557 > 516)
女巫 受到 41 傷害 (516 > 475)
雷鳥王 行動推遲了(0 >>> -27/100)
第 30 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 0/1500
SP : 450/450
HP : 0/1050
SP : 20/260
女巫
HP : 475/2436
SP : 305/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
女巫 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
女巫生命吸收
雷鳥王(??? > ???)吸取 1858 HP(475 > 2333)
存活者獲得 372 經驗.
女巫 行動推遲了(0 >>> -40/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
女巫冰獄
雷鳥王 受到 1411 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 DEF 下降 15%
雷鳥王 MDEF 下降 15%
存活者獲得 283 經驗.
雷鳥王
女巫 受到 335 傷害 (2333 > 1998)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(215 > 497)
雷鳥王 開始蓄力.(100 >>> 83/100)
雷鳥王颶風射擊
女巫 受到 41 傷害 (1998 > 1957)
女巫 受到 41 傷害 (1957 > 1916)
女巫 受到 41 傷害 (1916 > 1875)
女巫 受到 41 傷害 (1875 > 1834)
女巫 受到 41 傷害 (1834 > 1793)
女巫 受到 41 傷害 (1793 > 1752)
女巫 受到 41 傷害 (1752 > 1711)
女巫 受到 41 傷害 (1711 > 1670)
女巫 受到 41 傷害 (1670 > 1629)
女巫 受到 41 傷害 (1629 > 1588)
女巫 受到 41 傷害 (1588 > 1547)
女巫 受到 41 傷害 (1547 > 1506)
女巫 受到 41 傷害 (1506 > 1465)
女巫 受到 41 傷害 (1465 > 1424)
女巫 受到 41 傷害 (1424 > 1383)
女巫 受到 41 傷害 (1383 > 1342)
雷鳥王 行動推遲了(0 >>> -27/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
女巫冰獄
雷鳥王 受到 1473 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 DEF 下降 15%
雷鳥王 MDEF 下降 15%
存活者獲得 295 經驗.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
雷鳥王集中精神
雷鳥王 回復了 500 SP(??? > ???)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王空襲
女巫 受到 154 傷害 (1342 > 1188)
第 40 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 0/1500
SP : 450/450
HP : 0/1050
SP : 20/260
女巫
HP : 1188/2436
SP : 297/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
女巫 開始詠唱.(100 >>> 29/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (1188 > 815)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(217 > 499)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
女巫生命吸收
雷鳥王(??? > ???)吸取 2017 HP(815 > 2436)
存活者獲得 404 經驗.
女巫 行動推遲了(0 >>> -40/100)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (2436 > 2063)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始蓄力.(100 >>> 83/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王颶風射擊
女巫 受到 41 傷害 (2063 > 2022)
女巫 受到 41 傷害 (2022 > 1981)
女巫 受到 41 傷害 (1981 > 1940)
女巫 受到 41 傷害 (1940 > 1899)
女巫 受到 41 傷害 (1899 > 1858)
女巫 受到 41 傷害 (1858 > 1817)
女巫 受到 41 傷害 (1817 > 1776)
女巫 受到 41 傷害 (1776 > 1735)
女巫 受到 41 傷害 (1735 > 1694)
女巫 受到 41 傷害 (1694 > 1653)
女巫 受到 41 傷害 (1653 > 1612)
女巫 受到 41 傷害 (1612 > 1571)
女巫 受到 41 傷害 (1571 > 1530)
女巫 受到 41 傷害 (1530 > 1489)
女巫 受到 41 傷害 (1489 > 1448)
女巫 受到 41 傷害 (1448 > 1407)
雷鳥王 行動推遲了(0 >>> -27/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王 開始蓄力.(100 >>> 83/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王颶風射擊
女巫 受到 41 傷害 (1407 > 1366)
女巫 受到 41 傷害 (1366 > 1325)
女巫 受到 41 傷害 (1325 > 1284)
女巫 受到 41 傷害 (1284 > 1243)
女巫 受到 41 傷害 (1243 > 1202)
女巫 受到 41 傷害 (1202 > 1161)
女巫 受到 41 傷害 (1161 > 1120)
女巫 受到 41 傷害 (1120 > 1079)
女巫 受到 41 傷害 (1079 > 1038)
女巫 受到 41 傷害 (1038 > 997)
女巫 受到 41 傷害 (997 > 956)
女巫 受到 41 傷害 (956 > 915)
女巫 受到 41 傷害 (915 > 874)
女巫 受到 41 傷害 (874 > 833)
女巫 受到 41 傷害 (833 > 792)
女巫 受到 41 傷害 (792 > 751)
雷鳥王 行動推遲了(0 >>> -27/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
第 50 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 0/1500
SP : 450/450
HP : 0/1050
SP : 20/260
女巫
HP : 751/2436
SP : 209/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(209 > 491)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
雷鳥王集中精神
雷鳥王 回復了 500 SP(??? > ???)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
女巫生命吸收
雷鳥王(??? > ???)吸取 2017 HP(751 > 2436)
存活者獲得 404 經驗.
女巫 行動推遲了(0 >>> -40/100)
雷鳥王空襲
女巫 受到 154 傷害 (2436 > 2282)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (2282 > 1909)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (1909 > 1536)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(201 > 483)
第 60 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 0/1500
SP : 450/450
HP : 0/1050
SP : 20/260
女巫
HP : 1536/2436
SP : 483/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (1536 > 1163)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王群體回復
雷鳥王 回復了 250 HP(??? > ???)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始蓄力.(100 >>> 83/100)
雷鳥王颶風射擊
女巫 受到 41 傷害 (1163 > 1122)
女巫 受到 41 傷害 (1122 > 1081)
女巫 受到 41 傷害 (1081 > 1040)
女巫 受到 41 傷害 (1040 > 999)
女巫 受到 41 傷害 (999 > 958)
女巫 受到 41 傷害 (958 > 917)
女巫 受到 41 傷害 (917 > 876)
女巫 受到 41 傷害 (876 > 835)
女巫 受到 41 傷害 (835 > 794)
女巫 受到 41 傷害 (794 > 753)
女巫 受到 41 傷害 (753 > 712)
女巫 受到 41 傷害 (712 > 671)
女巫 受到 41 傷害 (671 > 630)
女巫 受到 41 傷害 (630 > 589)
女巫 受到 41 傷害 (589 > 548)
女巫 受到 41 傷害 (548 > 507)
雷鳥王 行動推遲了(0 >>> -27/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(243 > 525)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王群體回復
雷鳥王 回復了 250 HP(??? > ???)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
女巫生命吸收
雷鳥王(??? > ???)吸取 2017 HP(507 > 2436)
存活者獲得 404 經驗.
女巫 行動推遲了(0 >>> -40/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王群體回復
雷鳥王 回復了 250 HP(??? > ???)
第 70 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 0/1500
SP : 450/450
HP : 0/1050
SP : 20/260
女巫 (詠唱)
HP : 2436/2436
SP : 475/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始蓄力.(100 >>> 83/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王颶風射擊
女巫 受到 41 傷害 (2436 > 2395)
女巫 受到 41 傷害 (2395 > 2354)
女巫 受到 41 傷害 (2354 > 2313)
女巫 受到 41 傷害 (2313 > 2272)
女巫 受到 41 傷害 (2272 > 2231)
女巫 受到 41 傷害 (2231 > 2190)
女巫 受到 41 傷害 (2190 > 2149)
女巫 受到 41 傷害 (2149 > 2108)
女巫 受到 41 傷害 (2108 > 2067)
女巫 受到 41 傷害 (2067 > 2026)
女巫 受到 41 傷害 (2026 > 1985)
女巫 受到 41 傷害 (1985 > 1944)
女巫 受到 41 傷害 (1944 > 1903)
女巫 受到 41 傷害 (1903 > 1862)
女巫 受到 41 傷害 (1862 > 1821)
女巫 受到 41 傷害 (1821 > 1780)
雷鳥王 行動推遲了(0 >>> -27/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
雷鳥王集中精神
雷鳥王 回復了 500 SP(??? > ???)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(235 > 517)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (1780 > 1407)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (1407 > 1034)
第 80 回合
<< >>
雷鳥(A)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 0/1500
SP : 450/450
HP : 0/1050
SP : 20/260
女巫
HP : 1034/2436
SP : 357/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1152 經驗.
雷鳥王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
雷鳥王雷擊
女巫 受到 373 傷害 (1034 > 661)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
女巫生命吸收
雷鳥王(??? > ???)吸取 2017 HP(661 > 2436)
存活者獲得 404 經驗.
女巫 行動推遲了(0 >>> -40/100)
雷鳥王 開始蓄力.(100 >>> 83/100)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
雷鳥王颶風射擊
女巫 受到 41 傷害 (2436 > 2395)
女巫 受到 41 傷害 (2395 > 2354)
女巫 受到 41 傷害 (2354 > 2313)
女巫 受到 41 傷害 (2313 > 2272)
女巫 受到 41 傷害 (2272 > 2231)
女巫 受到 41 傷害 (2231 > 2190)
女巫 受到 41 傷害 (2190 > 2149)
女巫 受到 41 傷害 (2149 > 2108)
女巫 受到 41 傷害 (2108 > 2067)
女巫 受到 41 傷害 (2067 > 2026)
女巫 受到 41 傷害 (2026 > 1985)
女巫 受到 41 傷害 (1985 > 1944)
女巫 受到 41 傷害 (1944 > 1903)
女巫 受到 41 傷害 (1903 > 1862)
女巫 受到 41 傷害 (1862 > 1821)
女巫 受到 41 傷害 (1821 > 1780)
雷鳥王 行動推遲了(0 >>> -27/100)
女巫集中精神
女巫 回復了 282 SP(227 > 509)
女巫 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
女巫閃電球
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 受到 1920 傷害 (??? > ???)
雷鳥王 被打倒.
存活者獲得 25472 經驗.
Warriors 獲得 $ 20,267.
Warriors 勝利!
最終回: 86 回
<< >>
雷鳥(A)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥(B)
HP : 0/1500
SP : 450/450
雷鳥王
HP : ????/????
SP : ????/????
雷鳥(C)
HP : 0/1500
SP : 450/450
HP : 0/1050
SP : 20/260
女巫
HP : 1780/2436
SP : 429/563
鬼炸
HP : 0/890
SP : 3/73
鬼炸
HP : 0/922
SP : 5/75
鬼炸
HP : 0/825
SP : 1/71
殘留HP : ????/????
存活 : 0/5
總傷害 : 11384
總經驗值 : 3
殘留HP : 1780/5073
存活 : 1/4
總傷害 : 123597
總經驗值 : 50607
金錢 : $ 20,667