battle log*

this battle starts at
09/14 22:26:48
S.P.Q.R.[16位]
總級別 : 234
平均級別 : 46.8
總HP : 8897/8897
剩土豆[17位]
總級別 : 254
平均級別 : 50.8
總HP : 8748/8748
<<>>
Lisa Maria
HP : 878/878
SP : 1078/1078
150 To
HP : 1137/1137
SP : 953/953
Matthew Leung
HP : 2647/2647
SP : 340/340
Nan
HP : 2397/2397
SP : 432/432
Elf 3
HP : 1838/1838
SP : 238/238
土豆
HP : 2278/2278
SP : 350/350
山药蛋
HP : 3313/3313
SP : 45/45
地瓜
HP : 1342/1342
SP : 837/837
洋芋
HP : 780/780
SP : 559/559
马铃薯
HP : 1035/1035
SP : 217/217
马铃薯麻痺射擊
150 To 受到 148 傷害 (1137 > 989)
150 To 行動延遲了 (83 >>> 2/100).
地瓜 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
土豆破壞裝備
Elf 3 保護Lisa Maria!
Elf 3 受到 85 傷害 (1838 > 1753)
Elf 3 DEF 下降 30%
Elf 3 MDEF 下降 30%
山药蛋毀滅
山药蛋 消耗了 994 HP (3313 > 2319)
Matthew Leung 受到 129 傷害 (2647 > 2518)
Nan 保護150 To!
Nan 受到 265 傷害 (2397 > 2132)
Matthew Leung 受到 129 傷害 (2518 > 2389)
Nan 受到 265 傷害 (2132 > 1867)
地瓜魔力持續回復
土豆 SP 回復了+5%
地瓜 SP 回復了+5%
洋芋 SP 回復了+5%
马铃薯 SP 回復了+5%
山药蛋 SP 回復了+5%
Elf 3 開始蓄力.(100 >>> 70/100)
Lisa Maria 開始詠唱.(100 >>> -180/100)
Nan 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
Matthew Leung自我持續回復
Matthew Leung HP 回復了+10%
Matthew Leung 行動推遲了(0 >>> -30/100)
Elf 3毒之氣息
土豆中毒了 !
地瓜中毒了 !
洋芋中毒了 !
马铃薯中毒了 !
山药蛋中毒了 !
Elf 3 行動推遲了(0 >>> -30/100)
洋芋毒煙
Lisa Maria 受到 200 傷害 (878 > 678)
Lisa Maria中毒了 !
Matthew Leung 受到 174 傷害 (2389 > 2215)
Matthew Leung中毒了 !
150 To 受到 202 傷害 (989 > 787)
150 To中毒了 !
Nan 受到 196 傷害 (1867 > 1671)
Nan中毒了 !
Elf 3 受到 210 傷害 (1753 > 1543)
Elf 3中毒了 !
Nan破壞智力
土豆 INT 下降 40%
地瓜 INT 下降 40%
洋芋 INT 下降 40%
马铃薯 INT 下降 40%
山药蛋 INT 下降 40%
* 马铃薯 自動回復 11 SP (207 > 217)
马铃薯 由於中毒受到 128 傷害. (1035 > 907)
马铃薯紊亂射擊
Lisa Maria 受到 122 傷害 (678 > 556)
Lisa Maria SP 減少 49 (1078 > 1029)
Elf 3 受到 126 傷害 (1543 > 1417)
150 To 受到 148 傷害 (787 > 639)
马铃薯 行動推遲了(0 >>> -50/100)
* 土豆 自動回復 18 SP (320 > 338)
土豆 由於中毒受到 254 傷害. (2278 > 2024)
土豆破壞裝備
Elf 3 受到 107 傷害 (1417 > 1310)
Elf 3 DEF 下降 30%
Elf 3 MDEF 下降 30%
第 10 回合
<< >>
Lisa Maria (詠唱)
HP : 556/878
SP : 1029/1078
150 To
HP : 639/1137
SP : 953/953
Matthew Leung
HP : 2215/2647
SP : 330/340
Nan
HP : 1671/2397
SP : 372/432
Elf 3
HP : 1310/1838
SP : 208/238
土豆
HP : 2024/2278
SP : 308/350
山药蛋
HP : 2319/3313
SP : 44/45
地瓜
HP : 1342/1342
SP : 687/837
洋芋
HP : 780/780
SP : 479/559
马铃薯
HP : 907/1035
SP : 197/217
* 山药蛋 自動回復 2 SP (44 > 45)
山药蛋 由於中毒受到 357 傷害. (2319 > 1962)
山药蛋毀滅
山药蛋 消耗了 994 HP (1962 > 968)
Nan 受到 265 傷害 (1671 > 1406)
Nan 受到 265 傷害 (1406 > 1141)
Elf 3 受到 353 傷害 (1310 > 957)
Matthew Leung 保護150 To!
Matthew Leung 受到 129 傷害 (2215 > 2086)
* 地瓜 自動回復 42 SP (687 > 729)
地瓜 由於中毒受到 160 傷害. (1342 > 1182)
地瓜異常回復
土豆中毒 被治癒.
土豆 回復了 100 HP(2024 > 2124)
地瓜中毒 被治癒.
地瓜 回復了 100 HP(1182 > 1282)
洋芋中毒 被治癒.
洋芋 回復了 100 HP(780 > 780)
马铃薯中毒 被治癒.
马铃薯 回復了 100 HP(907 > 1007)
山药蛋中毒 被治癒.
山药蛋 回復了 100 HP(968 > 1068)
地瓜 行動推遲了(0 >>> -30/100)
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (639 > 501)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
150 To整體回復
150 To 回復了 400 HP(501 > 901)
Nan 回復了 400 HP(1141 > 1541)
Elf 3 回復了 400 HP(957 > 1357)
* 洋芋 自動回復 28 SP (479 > 507)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
* 土豆 自動回復 18 SP (308 > 326)
土豆破壞裝備
Nan 受到 85 傷害 (1541 > 1456)
Nan DEF 下降 30%
Nan MDEF 下降 30%
* 山药蛋 自動回復 2 SP (44 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(1068 > 1450)
Nan 由於中毒受到 264 傷害. (1456 > 1192)
Nan元素引爆
地瓜 受到 179 傷害 (1282 > 1103)
地瓜 SP 減少 171 (699 > 528)
* Matthew Leung 自動回復 265 HP (2086 > 2351)
Matthew Leung 由於中毒受到 290 傷害. (2351 > 2061)
Matthew Leung 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
* 地瓜 自動回復 42 SP (528 > 570)
地瓜強化快速回復
山药蛋 回復了 256 HP(1450 > 1706)
山药蛋 回復了 256 HP(1706 > 1962)
山药蛋 回復了 256 HP(1962 > 2218)
Elf 3 由於中毒受到 207 傷害. (1357 > 1150)
Elf 3傳毒
Lisa Maria STR 提升 50
Lisa Maria SPD 提升 50
Lisa Maria中毒 被治癒.
Matthew Leung STR 提升 50
Matthew Leung SPD 提升 50
Matthew Leung中毒 被治癒.
150 To STR 提升 50
150 To SPD 提升 50
150 To中毒 被治癒.
Nan STR 提升 50
Nan SPD 提升 50
Nan中毒 被治癒.
Elf 3 STR 提升 50
Elf 3 SPD 提升 50
Elf 3中毒 被治癒.
Elf 3 行動推遲了(0 >>> -100/100)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (197 > 208)
马铃薯紊亂射擊
Matthew Leung 受到 32 傷害 (2061 > 2029)
Matthew Leung SP 減少 8 (330 > 322)
Nan 受到 125 傷害 (1192 > 1067)
150 To 受到 148 傷害 (901 > 753)
马铃薯 行動推遲了(0 >>> -50/100)
洋芋毒煙
Lisa Maria 受到 172 傷害 (556 > 384)
Lisa Maria中毒了 !
Matthew Leung 受到 149 傷害 (2029 > 1880)
Matthew Leung中毒了 !
150 To 受到 175 傷害 (753 > 578)
150 To中毒了 !
Nan 受到 197 傷害 (1067 > 870)
Nan中毒了 !
Elf 3 受到 204 傷害 (1150 > 946)
Elf 3中毒了 !
第 20 回合
<< >>
Lisa Maria (詠唱)
HP : 384/878
SP : 1029/1078
150 To
HP : 578/1137
SP : 923/953
Matthew Leung (蓄力)
HP : 1880/2647
SP : 322/340
Nan
HP : 870/2397
SP : 322/432
Elf 3
HP : 946/1838
SP : 128/238
土豆
HP : 2124/2278
SP : 296/350
山药蛋
HP : 2218/3313
SP : 45/45
地瓜
HP : 1103/1342
SP : 520/837
洋芋
HP : 780/780
SP : 427/559
马铃薯
HP : 1007/1035
SP : 188/217
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (578 > 440)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Matthew Leung穿刺
土豆 受到 127 傷害 (2124 > 1997)
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 127 傷害 (1997 > 1870)
土豆 受到 127 傷害 (1870 > 1743)
土豆 保護地瓜!
土豆 受到 127 傷害 (1743 > 1616)
山药蛋 受到 127 傷害 (2218 > 2091)
土豆 保護洋芋!
土豆 受到 127 傷害 (1616 > 1489)
Matthew Leung 行動推遲了(0 >>> -60/100)
150 To整體回復
Nan 回復了 400 HP(870 > 1270)
150 To 回復了 400 HP(440 > 840)
Lisa Maria 回復了 400 HP(384 > 784)
* 土豆 自動回復 18 SP (296 > 314)
土豆破壞裝備
Nan 受到 105 傷害 (1270 > 1165)
Nan DEF 下降 30%
Nan MDEF 下降 30%
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋毀滅
山药蛋 消耗了 994 HP (2091 > 1097)
Nan 保護Lisa Maria!
Nan 受到 355 傷害 (1165 > 810)
Nan 受到 355 傷害 (810 > 455)
Elf 3 受到 353 傷害 (946 > 593)
Matthew Leung 受到 129 傷害 (1880 > 1751)
Nan 由於中毒受到 264 傷害. (455 > 191)
Nan元素引爆
马铃薯 受到 200 傷害 (1007 > 807)
马铃薯 SP 減少 243 (188 > 0)
* 地瓜 自動回復 42 SP (520 > 562)
地瓜祝福
土豆 回復了 57 SP(284 > 341)
地瓜 回復了 87 SP(562 > 649)
洋芋 回復了 71 SP(427 > 498)
马铃薯 回復了 45 SP(0 > 45)
山药蛋 回復了 21 SP(44 > 45)
* 洋芋 自動回復 28 SP (498 > 526)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Lisa Maria強化地獄火
山药蛋 受到 68 傷害 (1097 > 1029)
地瓜 受到 80 傷害 (1103 > 1023)
土豆 受到 154 傷害 (1489 > 1335)
地瓜 受到 80 傷害 (1023 > 943)
洋芋 受到 87 傷害 (780 > 693)
地瓜 受到 80 傷害 (943 > 863)
洋芋 受到 87 傷害 (693 > 606)
马铃薯 受到 95 傷害 (807 > 712)
地瓜 受到 80 傷害 (863 > 783)
山药蛋 受到 68 傷害 (1029 > 961)
土豆 受到 154 傷害 (1335 > 1181)
地瓜 受到 80 傷害 (783 > 703)
山药蛋 受到 68 傷害 (961 > 893)
山药蛋 受到 68 傷害 (893 > 825)
地瓜 受到 80 傷害 (703 > 623)
马铃薯 受到 95 傷害 (712 > 617)
山药蛋 受到 68 傷害 (825 > 757)
土豆 受到 154 傷害 (1181 > 1027)
马铃薯 受到 95 傷害 (617 > 522)
土豆 受到 154 傷害 (1027 > 873)
土豆 受到 154 傷害 (873 > 719)
地瓜 受到 80 傷害 (623 > 543)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (45 > 56)
马铃薯麻痺射擊
Lisa Maria 受到 122 傷害 (784 > 662)
Lisa Maria 行動延遲了 (18 >>> -62/100).
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (840 > 702)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(757 > 1139)
* 土豆 自動回復 18 SP (341 > 350)
土豆破壞裝備
Matthew Leung 保護150 To!
Matthew Leung 受到 22 傷害 (1751 > 1729)
Matthew Leung DEF 下降 30%
Matthew Leung MDEF 下降 30%
第 30 回合
<< >>
Lisa Maria
HP : 662/878
SP : 109/1078
150 To (詠唱)
HP : 702/1137
SP : 893/953
Matthew Leung
HP : 1729/2647
SP : 242/340
Nan
HP : 191/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 593/1838
SP : 128/238
土豆
HP : 719/2278
SP : 320/350
山药蛋
HP : 1139/3313
SP : 45/45
地瓜
HP : 543/1342
SP : 649/837
洋芋 (詠唱)
HP : 606/780
SP : 526/559
马铃薯
HP : 522/1035
SP : 46/217
洋芋毒煙
Lisa Maria 受到 172 傷害 (662 > 490)
Matthew Leung 受到 184 傷害 (1729 > 1545)
150 To 受到 175 傷害 (702 > 527)
Nan 受到 217 傷害 (191 > -26)
Elf 3 受到 204 傷害 (593 > 389)
Nan 被打倒.
* 地瓜 自動回復 42 SP (649 > 691)
地瓜 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
150 To整體回復
Elf 3 回復了 400 HP(389 > 789)
Elf 3 回復了 400 HP(789 > 1189)
150 To 回復了 400 HP(527 > 927)
Elf 3 由於中毒受到 207 傷害. (1189 > 982)
Elf 3傳毒
Lisa Maria STR 提升 50
Lisa Maria SPD 提升 50
Lisa Maria中毒 被治癒.
Matthew Leung STR 提升 50
Matthew Leung SPD 提升 50
Matthew Leung中毒 被治癒.
150 To STR 提升 50
150 To SPD 提升 50
150 To中毒 被治癒.
Elf 3 STR 提升 50
Elf 3 SPD 提升 50
Elf 3中毒 被治癒.
Elf 3 行動推遲了(0 >>> -100/100)
* Matthew Leung 自動回復 265 HP (1545 > 1810)
Matthew Leung 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
地瓜大祝福
土豆 回復了 94 SP(320 > 350)
地瓜 回復了 145 SP(671 > 816)
洋芋 回復了 119 SP(446 > 559)
马铃薯 回復了 74 SP(46 > 120)
山药蛋 回復了 34 SP(45 > 45)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (120 > 131)
马铃薯紊亂射擊
Matthew Leung 受到 72 傷害 (1810 > 1738)
Matthew Leung SP 減少 17 (242 > 225)
Lisa Maria 受到 122 傷害 (490 > 368)
150 To 受到 148 傷害 (927 > 779)
马铃薯 行動推遲了(0 >>> -50/100)
Matthew Leung穿刺
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 137 傷害 (719 > 582)
土豆 保護地瓜!
土豆 受到 137 傷害 (582 > 445)
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 137 傷害 (445 > 308)
土豆 受到 137 傷害 (308 > 171)
山药蛋 受到 137 傷害 (1139 > 1002)
山药蛋 受到 137 傷害 (1002 > 865)
Matthew Leung 行動推遲了(0 >>> -60/100)
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(865 > 1247)
* 土豆 自動回復 18 SP (350 > 350)
土豆破壞裝備
Elf 3 受到 121 傷害 (982 > 861)
Elf 3 DEF 下降 30%
Elf 3 MDEF 下降 30%
* 洋芋 自動回復 28 SP (559 > 559)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Lisa Maria 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
150 To大祝福
Lisa Maria 回復了 165 SP(109 > 274)
Matthew Leung 回復了 93 SP(145 > 238)
150 To 回復了 155 SP(843 > 953)
Elf 3 回復了 78 SP(48 > 126)
* 地瓜 自動回復 42 SP (816 > 837)
地瓜強化快速回復
土豆 回復了 256 HP(171 > 427)
土豆 回復了 256 HP(427 > 683)
土豆 回復了 256 HP(683 > 939)
第 40 回合
<< >>
Lisa Maria (詠唱)
HP : 368/878
SP : 274/1078
150 To
HP : 779/1137
SP : 953/953
Matthew Leung
HP : 1738/2647
SP : 238/340
Nan
HP : 0/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 861/1838
SP : 126/238
土豆
HP : 939/2278
SP : 320/350
山药蛋
HP : 1247/3313
SP : 45/45
地瓜
HP : 543/1342
SP : 787/837
洋芋 (詠唱)
HP : 606/780
SP : 559/559
马铃薯
HP : 522/1035
SP : 111/217
Lisa Maria冰獄
马铃薯 受到 180 傷害 (522 > 342)
马铃薯 DEF 下降 30%
马铃薯 MDEF 下降 30%
洋芋毒煙
Lisa Maria 受到 172 傷害 (368 > 196)
Lisa Maria中毒了 !
Matthew Leung 受到 184 傷害 (1738 > 1554)
Matthew Leung中毒了 !
150 To 受到 175 傷害 (779 > 604)
150 To中毒了 !
Elf 3 受到 221 傷害 (861 > 640)
Elf 3中毒了 !
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(1247 > 1629)
* 土豆 自動回復 18 SP (320 > 338)
土豆破壞裝備
Elf 3 受到 132 傷害 (640 > 508)
Elf 3 DEF 下降 30%
Elf 3 MDEF 下降 30%
Elf 3 由於中毒受到 207 傷害. (508 > 301)
Elf 3傳毒
Lisa Maria STR 提升 50
Lisa Maria SPD 提升 50
Lisa Maria中毒 被治癒.
Matthew Leung STR 提升 50
Matthew Leung SPD 提升 50
Matthew Leung中毒 被治癒.
150 To STR 提升 50
150 To SPD 提升 50
150 To中毒 被治癒.
Elf 3 STR 提升 50
Elf 3 SPD 提升 50
Elf 3中毒 被治癒.
Elf 3 行動推遲了(0 >>> -100/100)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (111 > 122)
马铃薯麻痺射擊
Lisa Maria 受到 122 傷害 (196 > 74)
Lisa Maria 行動延遲了 (58 >>> -22/100).
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* Matthew Leung 自動回復 265 HP (1554 > 1819)
Matthew Leung 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
* 地瓜 自動回復 42 SP (787 > 829)
地瓜強化快速回復
马铃薯 回復了 256 HP(342 > 598)
地瓜 回復了 256 HP(543 > 799)
土豆 回復了 256 HP(939 > 1195)
150 To整體回復
Lisa Maria 回復了 400 HP(74 > 474)
Elf 3 回復了 400 HP(301 > 701)
Elf 3 回復了 400 HP(701 > 1101)
* 洋芋 自動回復 28 SP (479 > 507)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Matthew Leung穿刺
土豆 受到 146 傷害 (1195 > 1049)
土豆 保護地瓜!
土豆 受到 146 傷害 (1049 > 903)
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 146 傷害 (903 > 757)
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 146 傷害 (757 > 611)
山药蛋 受到 146 傷害 (1629 > 1483)
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 146 傷害 (611 > 465)
Matthew Leung 行動推遲了(0 >>> -60/100)
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(1483 > 1865)
第 50 回合
<< >>
Lisa Maria
HP : 474/878
SP : 234/1078
150 To
HP : 604/1137
SP : 923/953
Matthew Leung
HP : 1819/2647
SP : 158/340
Nan
HP : 0/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 1101/1838
SP : 46/238
土豆
HP : 465/2278
SP : 308/350
山药蛋
HP : 1865/3313
SP : 45/45
地瓜
HP : 799/1342
SP : 779/837
洋芋 (詠唱)
HP : 606/780
SP : 507/559
马铃薯
HP : 598/1035
SP : 112/217
* 土豆 自動回復 18 SP (308 > 326)
土豆破壞裝備
Matthew Leung 保護150 To!
Matthew Leung 受到 57 傷害 (1819 > 1762)
Matthew Leung DEF 下降 30%
Matthew Leung MDEF 下降 30%
* 马铃薯 自動回復 11 SP (112 > 123)
马铃薯麻痺射擊
Lisa Maria 受到 122 傷害 (474 > 352)
Lisa Maria 行動延遲了 (98 >>> 17/100).
洋芋毒煙
Lisa Maria 受到 172 傷害 (352 > 180)
Lisa Maria中毒了 !
Matthew Leung 受到 207 傷害 (1762 > 1555)
Matthew Leung中毒了 !
150 To 受到 175 傷害 (604 > 429)
150 To中毒了 !
Elf 3 受到 232 傷害 (1101 > 869)
Elf 3中毒了 !
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (429 > 291)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 地瓜 自動回復 42 SP (779 > 821)
地瓜強化快速回復
土豆 回復了 256 HP(465 > 721)
土豆 回復了 256 HP(721 > 977)
土豆 回復了 256 HP(977 > 1233)
Elf 3 由於中毒受到 207 傷害. (869 > 662)
Elf 3傳毒失敗(SP不足)
150 To整體回復
Lisa Maria 回復了 400 HP(180 > 580)
150 To 回復了 400 HP(291 > 691)
Elf 3 回復了 400 HP(662 > 1062)
Lisa Maria 由於中毒受到 110 傷害. (580 > 470)
Lisa Maria 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
Lisa Maria集中精神
Lisa Maria 回復了 539 SP(234 > 773)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (113 > 124)
马铃薯麻痺射擊
150 To 受到 148 傷害 (691 > 543)
150 To 行動延遲了 (41 >>> -39/100).
* 土豆 自動回復 18 SP (296 > 314)
土豆破壞裝備
Elf 3 保護Lisa Maria!
Elf 3 受到 140 傷害 (1062 > 922)
Elf 3 DEF 下降 30%
Elf 3 MDEF 下降 30%
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋毀滅
山药蛋 消耗了 994 HP (1865 > 871)
Elf 3 受到 414 傷害 (922 > 508)
Matthew Leung 保護Lisa Maria!
Matthew Leung 受到 281 傷害 (1555 > 1274)
Matthew Leung 保護Lisa Maria!
Matthew Leung 受到 281 傷害 (1274 > 993)
Matthew Leung 受到 281 傷害 (993 > 712)
第 60 回合
<< >>
Lisa Maria
HP : 470/878
SP : 773/1078
150 To
HP : 543/1137
SP : 893/953
Matthew Leung
HP : 712/2647
SP : 158/340
Nan
HP : 0/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 508/1838
SP : 46/238
土豆
HP : 1233/2278
SP : 284/350
山药蛋
HP : 871/3313
SP : 44/45
地瓜
HP : 799/1342
SP : 771/837
洋芋
HP : 606/780
SP : 427/559
马铃薯
HP : 598/1035
SP : 114/217
* Matthew Leung 自動回復 265 HP (712 > 977)
Matthew Leung 由於中毒受到 290 傷害. (977 > 687)
Matthew Leung 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
* 洋芋 自動回復 28 SP (427 > 455)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Elf 3 由於中毒受到 207 傷害. (508 > 301)
Elf 3傳毒失敗(SP不足)
* 地瓜 自動回復 42 SP (771 > 813)
地瓜強化快速回復
山药蛋 回復了 256 HP(871 > 1127)
山药蛋 回復了 256 HP(1127 > 1383)
山药蛋 回復了 256 HP(1383 > 1639)
Matthew Leung穿刺
土豆 保護地瓜!
土豆 受到 146 傷害 (1233 > 1087)
土豆 受到 146 傷害 (1087 > 941)
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 146 傷害 (941 > 795)
土豆 受到 146 傷害 (795 > 649)
山药蛋 受到 146 傷害 (1639 > 1493)
土豆 保護马铃薯!
土豆 受到 146 傷害 (649 > 503)
Matthew Leung 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Lisa Maria 由於中毒受到 110 傷害. (470 > 360)
Lisa Maria 開始詠唱.(100 >>> -40/100)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (114 > 125)
马铃薯紊亂射擊
Lisa Maria 受到 122 傷害 (360 > 238)
Lisa Maria SP 減少 106 (773 > 667)
Matthew Leung 受到 99 傷害 (687 > 588)
Matthew Leung 受到 99 傷害 (588 > 489)
马铃薯 行動推遲了(0 >>> -50/100)
* 土豆 自動回復 18 SP (284 > 302)
土豆破壞裝備
Matthew Leung 受到 81 傷害 (489 > 408)
Matthew Leung DEF 下降 30%
Matthew Leung MDEF 下降 30%
* 山药蛋 自動回復 2 SP (44 > 45)
山药蛋毀滅
山药蛋 消耗了 994 HP (1493 > 499)
Elf 3 受到 414 傷害 (301 > -113)
Matthew Leung 保護Lisa Maria!
Matthew Leung 受到 323 傷害 (408 > 85)
Elf 3 受到 414 傷害 (-113 > -527)
Matthew Leung 保護150 To!
Matthew Leung 受到 323 傷害 (85 > -238)
Matthew Leung 被打倒.
Elf 3 被打倒.
洋芋毒煙
Lisa Maria 受到 172 傷害 (238 > 66)
150 To 受到 175 傷害 (543 > 368)
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (368 > 230)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
150 To整體回復
Lisa Maria 回復了 400 HP(66 > 466)
150 To 回復了 400 HP(230 > 630)
Lisa Maria 回復了 400 HP(466 > 866)
* 地瓜 自動回復 42 SP (763 > 805)
地瓜強化快速回復
山药蛋 回復了 256 HP(499 > 755)
土豆 回復了 256 HP(503 > 759)
山药蛋 回復了 256 HP(755 > 1011)
Lisa Maria雷暴
山药蛋 受到 258 傷害 (1011 > 753)
山药蛋 受到 258 傷害 (753 > 495)
土豆 受到 466 傷害 (759 > 293)
马铃薯 受到 355 傷害 (598 > 243)
土豆 受到 466 傷害 (293 > -173)
土豆 被打倒.
第 70 回合
<< >>
Lisa Maria
HP : 866/878
SP : 267/1078
150 To
HP : 630/1137
SP : 863/953
Matthew Leung
HP : 0/2647
SP : 78/340
Nan
HP : 0/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 0/1838
SP : 46/238
土豆
HP : 0/2278
SP : 272/350
山药蛋
HP : 495/3313
SP : 44/45
地瓜
HP : 799/1342
SP : 755/837
洋芋
HP : 606/780
SP : 375/559
马铃薯
HP : 243/1035
SP : 105/217
* 山药蛋 自動回復 2 SP (44 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(495 > 877)
* 洋芋 自動回復 28 SP (375 > 403)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (630 > 492)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (105 > 116)
马铃薯紊亂射擊
150 To 受到 148 傷害 (492 > 344)
150 To SP 減少 46 (863 > 817)
150 To 受到 148 傷害 (344 > 196)
150 To SP 減少 64 (817 > 753)
150 To 受到 148 傷害 (196 > 48)
150 To SP 減少 108 (753 > 645)
马铃薯 行動推遲了(0 >>> -50/100)
* 地瓜 自動回復 42 SP (755 > 797)
地瓜強化快速回復
马铃薯 回復了 256 HP(243 > 499)
山药蛋 回復了 256 HP(877 > 1133)
山药蛋 回復了 256 HP(1133 > 1389)
150 To整體回復
150 To 回復了 400 HP(48 > 448)
150 To 回復了 400 HP(448 > 848)
150 To 回復了 400 HP(848 > 1137)
洋芋冰獄
Lisa Maria 受到 210 傷害 (866 > 656)
Lisa Maria DEF 下降 30%
Lisa Maria MDEF 下降 30%
Lisa Maria 由於中毒受到 110 傷害. (656 > 546)
Lisa Maria 開始詠唱.(100 >>> 10/100)
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(1389 > 1771)
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (1137 > 999)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 地瓜 自動回復 42 SP (747 > 789)
地瓜強化快速回復
马铃薯 回復了 256 HP(499 > 755)
山药蛋 回復了 256 HP(1771 > 2027)
地瓜 回復了 256 HP(799 > 1055)
Lisa Maria暴風雪
马铃薯 受到 99 傷害 (755 > 656)
马铃薯 受到 99 傷害 (656 > 557)
洋芋 受到 77 傷害 (606 > 529)
山药蛋 受到 59 傷害 (2027 > 1968)
洋芋 受到 77 傷害 (529 > 452)
山药蛋 受到 59 傷害 (1968 > 1909)
山药蛋 受到 59 傷害 (1909 > 1850)
洋芋 受到 77 傷害 (452 > 375)
洋芋 受到 77 傷害 (375 > 298)
马铃薯 受到 99 傷害 (557 > 458)
* 洋芋 自動回復 28 SP (363 > 391)
洋芋自我蛻變
洋芋 MAXHP(780) 提升到 2340
洋芋 INT 提升 100%
洋芋 SPD 提升 50%
洋芋 MATK 提升 100%
洋芋 回復了 1170 HP(298 > 1468)
洋芋 行動推遲了(0 >>> -40/100)
150 To整體回復
Lisa Maria 回復了 400 HP(546 > 878)
150 To 回復了 400 HP(999 > 1137)
Lisa Maria 回復了 400 HP(878 > 878)
第 80 回合
<< >>
Lisa Maria
HP : 878/878
SP : 27/1078
150 To
HP : 1137/1137
SP : 585/953
Matthew Leung
HP : 0/2647
SP : 78/340
Nan
HP : 0/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 0/1838
SP : 46/238
土豆
HP : 0/2278
SP : 272/350
山药蛋
HP : 1850/3313
SP : 45/45
地瓜
HP : 1055/1342
SP : 739/837
洋芋
HP : 1468/2340
SP : 141/559
马铃薯
HP : 458/1035
SP : 96/217
* 马铃薯 自動回復 11 SP (96 > 107)
马铃薯麻痺射擊
Lisa Maria 受到 143 傷害 (878 > 735)
Lisa Maria 行動延遲了 (56 >>> -25/100).
* 山药蛋 自動回復 2 SP (45 > 45)
山药蛋毀滅
山药蛋 消耗了 994 HP (1850 > 856)
Lisa Maria 受到 343 傷害 (735 > 392)
150 To 受到 342 傷害 (1137 > 795)
150 To 受到 342 傷害 (795 > 453)
150 To 受到 342 傷害 (453 > 111)
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (111 > 1)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 地瓜 自動回復 42 SP (739 > 781)
地瓜強化快速回復
山药蛋 回復了 256 HP(856 > 1112)
山药蛋 回復了 256 HP(1112 > 1368)
山药蛋 回復了 256 HP(1368 > 1624)
150 To整體回復
150 To 回復了 400 HP(1 > 401)
150 To 回復了 400 HP(401 > 801)
Lisa Maria 回復了 400 HP(392 > 792)
* 洋芋 自動回復 28 SP (141 > 169)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (97 > 108)
马铃薯麻痺射擊
150 To 受到 148 傷害 (801 > 653)
150 To 行動延遲了 (22 >>> -58/100).
Lisa Maria 由於中毒受到 110 傷害. (792 > 682)
Lisa Maria 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
洋芋集中精神
洋芋 回復了 280 SP(169 > 449)
Lisa Maria集中精神
Lisa Maria 回復了 539 SP(27 > 566)
* 山药蛋 自動回復 2 SP (44 > 45)
山药蛋毀滅
山药蛋 消耗了 994 HP (1624 > 630)
Lisa Maria 受到 343 傷害 (682 > 339)
Lisa Maria 受到 343 傷害 (339 > -4)
Lisa Maria 受到 343 傷害 (-4 > -347)
Lisa Maria 受到 343 傷害 (-347 > -690)
Lisa Maria 被打倒.
* 地瓜 自動回復 42 SP (731 > 773)
地瓜強化快速回復
山药蛋 回復了 256 HP(630 > 886)
山药蛋 回復了 256 HP(886 > 1142)
山药蛋 回復了 256 HP(1142 > 1398)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (98 > 109)
马铃薯麻痺射擊
150 To 受到 148 傷害 (653 > 505)
150 To 行動延遲了 (66 >>> -14/100).
第 90 回合
<< >>
Lisa Maria
HP : 0/878
SP : 566/1078
150 To
HP : 505/1137
SP : 555/953
Matthew Leung
HP : 0/2647
SP : 78/340
Nan
HP : 0/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 0/1838
SP : 46/238
土豆
HP : 0/2278
SP : 272/350
山药蛋
HP : 1398/3313
SP : 44/45
地瓜
HP : 1055/1342
SP : 723/837
洋芋
HP : 1468/2340
SP : 449/559
马铃薯
HP : 458/1035
SP : 99/217
* 洋芋 自動回復 28 SP (449 > 477)
洋芋 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 山药蛋 自動回復 2 SP (44 > 45)
山药蛋急救
山药蛋 回復了 382 HP(1398 > 1780)
洋芋冰獄
150 To 受到 370 傷害 (505 > 135)
150 To DEF 下降 30%
150 To MDEF 下降 30%
* 地瓜 自動回復 42 SP (723 > 765)
地瓜強化快速回復
马铃薯 回復了 256 HP(458 > 714)
山药蛋 回復了 256 HP(1780 > 2036)
山药蛋 回復了 256 HP(2036 > 2292)
150 To 由於中毒受到 138 傷害. (135 > 1)
150 To 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 马铃薯 自動回復 11 SP (99 > 110)
马铃薯紊亂射擊
150 To 受到 164 傷害 (1 > -163)
150 To SP 減少 74 (555 > 481)
150 To 受到 164 傷害 (-163 > -327)
150 To SP 減少 136 (481 > 345)
150 To 受到 164 傷害 (-327 > -491)
150 To SP 減少 17 (345 > 328)
150 To 被打倒.
马铃薯 行動推遲了(0 >>> -50/100)
剩土豆[17位] 勝利!
最終回: 94 回
<< >>
Lisa Maria
HP : 0/878
SP : 566/1078
150 To
HP : 0/1137
SP : 328/953
Matthew Leung
HP : 0/2647
SP : 78/340
Nan
HP : 0/2397
SP : 272/432
Elf 3
HP : 0/1838
SP : 46/238
土豆
HP : 0/2278
SP : 272/350
山药蛋
HP : 2292/3313
SP : 45/45
地瓜
HP : 1055/1342
SP : 715/837
洋芋
HP : 1468/2340
SP : 437/559
马铃薯
HP : 714/1035
SP : 90/217
殘留HP : 0/8897
存活 : 0/5
總傷害 : 8230
殘留HP : 5529/10308
存活 : 4/5
總傷害 : 15796