battle log*

this battle starts at
05/15 15:54:18
哥布林(最弱)
總級別 : 1
平均級別 : 1
總HP : 180/180
總級別 : 2
平均級別 : 2
總HP : 156/156
<<>>
哥布林勇士
HP : 180/180
SP : 50/50
一剑沁雪
HP : 156/156
SP : 110/110
哥布林勇士致命突刺
一剑沁雪 受到 133 傷害 (156 > 23)
哥布林勇士 行動推遲了(0 >>> -50/100)
一剑沁雪 開始詠唱.(100 >>> 40/100)
一剑沁雪火球術
哥布林勇士 受到 33 傷害 (180 > 147)
哥布林勇士 受到 33 傷害 (147 > 114)
哥布林勇士 受到 33 傷害 (114 > 81)
哥布林勇士 受到 33 傷害 (81 > 48)
哥布林勇士攻擊
一剑沁雪 受到 34 傷害 (23 > -11)
一剑沁雪 被打倒.
哥布林(最弱) 勝利!
最終回: 3 回
<< >>
哥布林勇士
HP : 48/180
SP : 0/50
一剑沁雪
HP : 0/156
SP : 90/110
殘留HP : 48/180
存活 : 1/1
總傷害 : 167
殘留HP : 0/156
存活 : 0/1
總傷害 : 132