battle log*

this battle starts at
11/21 11:30:21
藍色哨兵
總級別 : 215
平均級別 : 43
總HP : ????/????
≧▼≦.
總級別 : 236
平均級別 : 47.2
總HP : 12095/12095
<<>>
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚巫師
HP : 820/820
SP : 550/550
人魚氣泡
HP : 1100/1100
SP : 200/200
人魚士兵(A)
HP : 910/910
SP : 120/120
人魚士兵(B)
HP : 910/910
SP : 120/120
4
HP : 3613/3613
SP : 76/76
19
HP : 2596/2596
SP : 81/81
16
HP : 836/836
SP : 72/72
22
HP : 2262/2262
SP : 305/305
18
HP : 2788/2788
SP : 515/515
人魚將軍命運女神
人魚氣泡 回復了 470 HP(1100 > 1100)
人魚氣泡 STR 提升 100%
人魚氣泡 INT 提升 100%
人魚氣泡 DEX 提升 100%
人魚氣泡 SPD 提升 100%
人魚氣泡 DEF 提升 30%
人魚氣泡 MDEF 提升 30%
人魚士兵(A) 回復了 470 HP(910 > 910)
人魚士兵(A) STR 提升 100%
人魚士兵(A) INT 提升 100%
人魚士兵(A) DEX 提升 100%
人魚士兵(A) SPD 提升 100%
人魚士兵(A) DEF 提升 30%
人魚士兵(A) MDEF 提升 30%
人魚士兵(B) 回復了 470 HP(910 > 910)
人魚士兵(B) STR 提升 100%
人魚士兵(B) INT 提升 100%
人魚士兵(B) DEX 提升 100%
人魚士兵(B) SPD 提升 100%
人魚士兵(B) DEF 提升 30%
人魚士兵(B) MDEF 提升 30%
人魚巫師 回復了 470 HP(820 > 820)
人魚巫師 STR 提升 100%
人魚巫師 INT 提升 100%
人魚巫師 DEX 提升 100%
人魚巫師 SPD 提升 100%
人魚巫師 DEF 提升 30%
人魚巫師 MDEF 提升 30%
19速攻穿甲
19 消耗了 390 HP (2596 > 2206)
追加 100 傷害
人魚氣泡 受到 178 傷害 (1100 > 922)
人魚士兵(B) 保護人魚將軍!
追加 100 傷害
人魚士兵(B) 受到 111 傷害 (910 > 799)
追加 100 傷害
人魚士兵(A) 受到 111 傷害 (910 > 799)
追加 100 傷害
人魚士兵(B) 受到 111 傷害 (799 > 688)
16 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
人魚士兵(A)多重爪擊
4 保護16!
4 受到 136 傷害 (3613 > 3477)
19 受到 136 傷害 (2206 > 2070)
4 受到 136 傷害 (3477 > 3341)
人魚士兵(B)多重爪擊
4 保護18!
4 受到 136 傷害 (3341 > 3205)
4 保護18!
4 受到 136 傷害 (3205 > 3069)
19 保護16!
19 受到 136 傷害 (2070 > 1934)
人魚氣泡破壞靈魂
4 受到 268 傷害 (3069 > 2801)
4 SP 減少 268 (76 > 0)
18 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
22會心一擊
人魚氣泡 受到 221 傷害 (922 > 701)
人魚士兵(A) 受到 177 傷害 (799 > 622)
人魚將軍 受到 203 傷害 (??? > ???)
人魚士兵(B) 受到 177 傷害 (688 > 511)
人魚巫師 受到 321 傷害 (820 > 499)
存活者獲得 9 經驗.
人魚巫師冰之氣息
4 受到 34 傷害 (2801 > 2767)
4 DEF 下降 10%
16 受到 36 傷害 (836 > 800)
16 DEF 下降 10%
19 受到 20 傷害 (1934 > 1914)
19 DEF 下降 10%
22 受到 18 傷害 (2262 > 2244)
22 DEF 下降 10%
18 受到 58 傷害 (2788 > 2730)
18 DEF 下降 10%
4速攻穿甲失敗(SP不足)
18持續回復
4 HP 回復了+5%
16 HP 回復了+5%
19 HP 回復了+5%
22 HP 回復了+5%
18 HP 回復了+5%
人魚將軍 開始詠唱.(100 >>> 97/100)
人魚將軍魔力持續回復
人魚氣泡 SP 回復了+5%
人魚士兵(A) SP 回復了+5%
人魚將軍 SP 回復了+5%
人魚士兵(B) SP 回復了+5%
人魚巫師 SP 回復了+5%
第 10 回合
<< >>
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚巫師
HP : 499/820
SP : 510/550
人魚氣泡
HP : 701/1100
SP : 150/200
人魚士兵(A)
HP : 622/910
SP : 120/120
人魚士兵(B)
HP : 511/910
SP : 120/120
4
HP : 2767/3613
SP : 0/76
19
HP : 1914/2596
SP : 80/81
16 (蓄力)
HP : 800/836
SP : 72/72
22
HP : 2244/2262
SP : 245/305
18
HP : 2730/2788
SP : 415/515
* 19 自動回復 130 HP (1914 > 2044)
19 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
* 人魚士兵(A) 自動回復 6 SP (120 > 120)
人魚士兵(A)多重爪擊
19 保護16!
19 受到 136 傷害 (2044 > 1908)
19 受到 136 傷害 (1908 > 1772)
19 保護18!
19 受到 136 傷害 (1772 > 1636)
* 人魚士兵(B) 自動回復 6 SP (120 > 120)
人魚士兵(B)多重爪擊
19 受到 136 傷害 (1636 > 1500)
19 受到 136 傷害 (1500 > 1364)
19 保護16!
19 受到 136 傷害 (1364 > 1228)
16友方強化
16 消耗了 3344 HP (800 > -2544)
4 STR 提升 55%
4 INT 提升 55%
4 SPD 提升 55%
4 ATK 提升 55%
4 MATK 提升 55%
19 STR 提升 55%
19 INT 提升 55%
19 SPD 提升 55%
19 ATK 提升 55%
19 MATK 提升 55%
22 STR 提升 55%
22 INT 提升 55%
22 SPD 提升 55%
22 ATK 提升 55%
22 MATK 提升 55%
18 STR 提升 55%
18 INT 提升 55%
18 SPD 提升 55%
18 ATK 提升 55%
18 MATK 提升 55%
16 被打倒.
* 人魚氣泡 自動回復 10 SP (150 > 160)
人魚氣泡破壞靈魂
4 受到 281 傷害 (2767 > 2486)
4 SP 減少 281 (0 > 0)
* 人魚巫師 自動回復 28 SP (510 > 538)
人魚巫師冰之氣息
4 受到 36 傷害 (2486 > 2450)
4 DEF 下降 10%
19 受到 23 傷害 (1228 > 1205)
19 DEF 下降 10%
22 受到 21 傷害 (2244 > 2223)
22 DEF 下降 10%
18 受到 59 傷害 (2730 > 2671)
18 DEF 下降 10%
* 22 自動回復 113 HP (2223 > 2262)
22會心一擊
人魚氣泡 受到 310 傷害 (701 > 391)
人魚士兵(A) 受到 282 傷害 (622 > 340)
人魚將軍 受到 309 傷害 (??? > ???)
人魚士兵(B) 受到 282 傷害 (511 > 229)
人魚巫師 受到 455 傷害 (499 > 44)
存活者獲得 16 經驗.
* 人魚將軍 自動回復 1000 SP (??? > ???)
人魚將軍 開始詠唱.(100 >>> 43/100)
* 18 自動回復 139 HP (2671 > 2788)
18 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
* 4 自動回復 181 HP (2450 > 2631)
4急救
4 回復了 412 HP(2631 > 3043)
18魔力持續回復
4 SP 回復了+5%
19 SP 回復了+5%
22 SP 回復了+5%
18 SP 回復了+5%
19友方強化
19 消耗了 5192 HP (1205 > -3987)
4 STR 提升 55%
4 INT 提升 55%
4 SPD 提升 55%
4 ATK 提升 55%
4 MATK 提升 55%
22 STR 提升 55%
22 INT 提升 55%
22 SPD 提升 55%
22 ATK 提升 55%
22 MATK 提升 55%
18 STR 提升 55%
18 INT 提升 55%
18 SPD 提升 55%
18 ATK 提升 55%
18 MATK 提升 55%
19 被打倒.
* 人魚士兵(B) 自動回復 6 SP (120 > 120)
人魚士兵(B)多重爪擊
4 受到 136 傷害 (3043 > 2907)
4 保護18!
4 受到 136 傷害 (2907 > 2771)
4 保護18!
4 受到 136 傷害 (2771 > 2635)
第 20 回合
<< >>
人魚將軍 (詠唱)
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚巫師
HP : 44/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 391/1100
SP : 110/200
人魚士兵(A)
HP : 340/910
SP : 120/120
人魚士兵(B)
HP : 229/910
SP : 120/120
4
HP : 2635/3613
SP : 0/76
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 2262/2262
SP : 185/305
18
HP : 2788/2788
SP : 265/515
* 人魚士兵(A) 自動回復 6 SP (120 > 120)
人魚士兵(A)多重爪擊
4 受到 136 傷害 (2635 > 2499)
4 保護18!
4 受到 136 傷害 (2499 > 2363)
4 受到 136 傷害 (2363 > 2227)
人魚將軍海浪
4 保護22!
4 受到 102 傷害 (2227 > 2125)
4敲到後排!
18 受到 44 傷害 (2788 > 2744)
18 受到 44 傷害 (2744 > 2700)
22 受到 84 傷害 (2262 > 2178)
4 受到 102 傷害 (2125 > 2023)
18 受到 44 傷害 (2700 > 2656)
18 受到 44 傷害 (2656 > 2612)
18 受到 44 傷害 (2612 > 2568)
4 受到 102 傷害 (2023 > 1921)
4 受到 102 傷害 (1921 > 1819)
18 受到 44 傷害 (2568 > 2524)
18 受到 44 傷害 (2524 > 2480)
4 受到 102 傷害 (1819 > 1717)
22 受到 84 傷害 (2178 > 2094)
22 受到 84 傷害 (2094 > 2010)
18 受到 44 傷害 (2480 > 2436)
4 受到 102 傷害 (1717 > 1615)
22 受到 84 傷害 (2010 > 1926)
18 受到 44 傷害 (2436 > 2392)
18 受到 44 傷害 (2392 > 2348)
4 受到 102 傷害 (1615 > 1513)
22 受到 84 傷害 (1926 > 1842)
18 受到 44 傷害 (2348 > 2304)
18 受到 44 傷害 (2304 > 2260)
人魚將軍 行動推遲了(0 >>> -33/100)
* 人魚氣泡 自動回復 10 SP (110 > 120)
人魚氣泡多重爪擊
18 受到 189 傷害 (2260 > 2071)
4 受到 189 傷害 (1513 > 1324)
4 受到 189 傷害 (1324 > 1135)
* 22 自動回復 113 HP (1842 > 1955)
* 22 自動回復 15 SP (185 > 200)
22會心一擊
人魚氣泡 受到 441 傷害 (391 > -50)
人魚士兵(A) 受到 434 傷害 (340 > -94)
人魚將軍 受到 465 傷害 (??? > ???)
人魚士兵(B) 受到 434 傷害 (229 > -205)
人魚巫師 受到 651 傷害 (44 > -607)
人魚氣泡 被打倒.
人魚士兵(A) 被打倒.
人魚士兵(B) 被打倒.
人魚巫師 被打倒.
存活者獲得 415 經驗.
≧▼≦. 獲得 $ 400.
* 18 自動回復 139 HP (2071 > 2210)
* 18 自動回復 26 SP (265 > 291)
18 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 4 自動回復 181 HP (1135 > 1316)
* 4 自動回復 4 SP (0 > 4)
4急救
4 回復了 412 HP(1316 > 1728)
18大祝福
4 回復了 44 SP(4 > 48)
22 回復了 88 SP(140 > 228)
18 回復了 114 SP(271 > 385)
* 人魚將軍 自動回復 1000 SP (??? > ???)
人魚將軍 開始詠唱.(100 >>> 43/100)
* 22 自動回復 113 HP (1955 > 2068)
* 22 自動回復 15 SP (228 > 243)
22身體固定
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (82 >>> 72/100).
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (72 >>> 62/100).
存活者獲得 16 經驗.
* 4 自動回復 181 HP (1728 > 1909)
* 4 自動回復 4 SP (48 > 52)
4急救
4 回復了 412 HP(1909 > 2321)
人魚將軍海浪
4 受到 102 傷害 (2321 > 2219)
18 受到 44 傷害 (2210 > 2166)
22 受到 84 傷害 (2068 > 1984)
22 受到 84 傷害 (1984 > 1900)
4 受到 102 傷害 (2219 > 2117)
4 受到 102 傷害 (2117 > 2015)
4 受到 102 傷害 (2015 > 1913)
4 受到 102 傷害 (1913 > 1811)
4 受到 102 傷害 (1811 > 1709)
18 受到 44 傷害 (2166 > 2122)
4 受到 102 傷害 (1709 > 1607)
4 受到 102 傷害 (1607 > 1505)
4 受到 102 傷害 (1505 > 1403)
18 受到 44 傷害 (2122 > 2078)
18 受到 44 傷害 (2078 > 2034)
4 受到 102 傷害 (1403 > 1301)
22 受到 84 傷害 (1900 > 1816)
18 受到 44 傷害 (2034 > 1990)
4 受到 102 傷害 (1301 > 1199)
22 受到 84 傷害 (1816 > 1732)
22 受到 84 傷害 (1732 > 1648)
18 受到 44 傷害 (1990 > 1946)
18 受到 44 傷害 (1946 > 1902)
18 受到 44 傷害 (1902 > 1858)
人魚將軍 行動推遲了(0 >>> -33/100)
* 18 自動回復 139 HP (1858 > 1997)
* 18 自動回復 26 SP (385 > 411)
18 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
18整體回復
4 回復了 278 HP(1199 > 1477)
4 回復了 278 HP(1477 > 1755)
4 回復了 278 HP(1755 > 2033)
第 30 回合
<< >>
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 2033/3613
SP : 52/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 1648/2262
SP : 203/305
18
HP : 1997/2788
SP : 381/515
* 22 自動回復 113 HP (1648 > 1761)
* 22 自動回復 15 SP (203 > 218)
22身體固定
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (17 >>> 7/100).
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (7 >>> -3/100).
存活者獲得 16 經驗.
* 4 自動回復 181 HP (2033 > 2214)
* 4 自動回復 4 SP (52 > 56)
4急救
4 回復了 412 HP(2214 > 2626)
* 18 自動回復 139 HP (1997 > 2136)
* 18 自動回復 26 SP (381 > 407)
18 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
18魔力持續回復
4 SP 回復了+5%
22 SP 回復了+5%
18 SP 回復了+5%
* 22 自動回復 113 HP (1761 > 1874)
* 22 自動回復 31 SP (178 > 209)
22身體固定
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (68 >>> 58/100).
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (58 >>> 48/100).
存活者獲得 16 經驗.
* 4 自動回復 181 HP (2626 > 2807)
* 4 自動回復 8 SP (56 > 64)
4急救
4 回復了 412 HP(2807 > 3219)
* 人魚將軍 自動回復 1000 SP (??? > ???)
人魚將軍 開始詠唱.(100 >>> 43/100)
* 18 自動回復 139 HP (2136 > 2275)
* 18 自動回復 52 SP (257 > 309)
18 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
* 22 自動回復 113 HP (1874 > 1987)
* 22 自動回復 31 SP (169 > 200)
22身體固定
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (49 >>> 39/100).
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (39 >>> 29/100).
存活者獲得 16 經驗.
18魔力持續回復
4 SP 回復了+5%
22 SP 回復了+5%
18 SP 回復了+5%
* 4 自動回復 181 HP (3219 > 3400)
* 4 自動回復 11 SP (64 > 75)
4 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
* 18 自動回復 139 HP (2275 > 2414)
* 18 自動回復 77 SP (159 > 236)
18 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
* 22 自動回復 113 HP (1987 > 2100)
* 22 自動回復 46 SP (160 > 206)
22身體固定
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (78 >>> 68/100).
人魚將軍 受到 115 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (68 >>> 58/100).
存活者獲得 16 經驗.
18魔力持續回復
4 SP 回復了+5%
22 SP 回復了+5%
18 SP 回復了+5%
4友方強化
4 消耗了 14452 HP (3400 > -11052)
22 STR 提升 55%
22 INT 提升 55%
22 SPD 提升 55%
22 ATK 提升 55%
22 MATK 提升 55%
18 STR 提升 55%
18 INT 提升 55%
18 SPD 提升 55%
18 ATK 提升 55%
18 MATK 提升 55%
4 被打倒.
第 40 回合
<< >>
人魚將軍 (詠唱)
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 0/3613
SP : 5/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 2100/2262
SP : 166/305
18
HP : 2414/2788
SP : 86/515
* 22 自動回復 113 HP (2100 > 2213)
* 22 自動回復 61 SP (166 > 227)
22身體固定
人魚將軍 受到 192 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (99 >>> 89/100).
人魚將軍 受到 192 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (89 >>> 79/100).
存活者獲得 39 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2414 > 2553)
* 18 自動回復 103 SP (86 > 189)
18 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
18大祝福
22 回復了 88 SP(187 > 275)
18 回復了 114 SP(169 > 283)
人魚將軍海浪
18 受到 44 傷害 (2553 > 2509)
22 受到 84 傷害 (2213 > 2129)
22 受到 84 傷害 (2129 > 2045)
18 受到 44 傷害 (2509 > 2465)
22 受到 84 傷害 (2045 > 1961)
18 受到 44 傷害 (2465 > 2421)
22 受到 84 傷害 (1961 > 1877)
18 受到 44 傷害 (2421 > 2377)
18 受到 44 傷害 (2377 > 2333)
18 受到 44 傷害 (2333 > 2289)
22 受到 84 傷害 (1877 > 1793)
18 受到 44 傷害 (2289 > 2245)
22 受到 84 傷害 (1793 > 1709)
18 受到 44 傷害 (2245 > 2201)
18 受到 44 傷害 (2201 > 2157)
18 受到 44 傷害 (2157 > 2113)
18 受到 44 傷害 (2113 > 2069)
22 受到 84 傷害 (1709 > 1625)
18 受到 44 傷害 (2069 > 2025)
22 受到 84 傷害 (1625 > 1541)
18 受到 44 傷害 (2025 > 1981)
22 受到 84 傷害 (1541 > 1457)
22 受到 84 傷害 (1457 > 1373)
18 受到 44 傷害 (1981 > 1937)
人魚將軍 行動推遲了(0 >>> -33/100)
* 22 自動回復 113 HP (1373 > 1486)
* 22 自動回復 61 SP (275 > 305)
22身體固定
人魚將軍 受到 192 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (-21 >>> -31/100).
人魚將軍 受到 192 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (-31 >>> -41/100).
存活者獲得 39 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (1937 > 2076)
* 18 自動回復 103 SP (283 > 386)
18彈指之間
人魚將軍 受到 209 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-28 >>> -61/100).
人魚將軍 受到 209 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-61 >>> -94/100).
人魚將軍 受到 209 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-94 >>> -127/100).
存活者獲得 63 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (1486 > 1599)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22身體固定
人魚將軍 受到 192 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (-109 >>> -119/100).
人魚將軍 受到 192 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (-119 >>> -129/100).
存活者獲得 39 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2076 > 2215)
* 18 自動回復 103 SP (311 > 414)
18彈指之間
人魚將軍 受到 209 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-118 >>> -151/100).
人魚將軍 受到 209 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-151 >>> -184/100).
人魚將軍 受到 209 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-184 >>> -217/100).
存活者獲得 63 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (1599 > 1712)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22戰鼓
人魚將軍 站到前排.
人魚將軍 DEF 下降 10%
人魚將軍 MDEF 下降 10%
22 行動推遲了(0 >>> -10/100)
* 18 自動回復 139 HP (2215 > 2354)
* 18 自動回復 103 SP (339 > 442)
18彈指之間
人魚將軍 受到 235 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-189 >>> -222/100).
人魚將軍 受到 235 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-222 >>> -255/100).
人魚將軍 受到 235 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-255 >>> -288/100).
存活者獲得 71 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (1712 > 1825)
* 22 自動回復 61 SP (185 > 246)
22身體固定
人魚將軍 受到 217 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (-267 >>> -277/100).
人魚將軍 受到 217 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 SPD 下降 30%
人魚將軍 行動延遲了 (-277 >>> -287/100).
存活者獲得 44 經驗.
第 50 回合
<< >>
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 0/3613
SP : 5/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 1825/2262
SP : 206/305
18
HP : 2354/2788
SP : 367/515
* 18 自動回復 139 HP (2354 > 2493)
* 18 自動回復 103 SP (367 > 470)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
18勇氣
22 STR 提升 30%
18 STR 提升 30%
* 22 自動回復 113 HP (1825 > 1938)
* 22 自動回復 61 SP (206 > 267)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 374 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 374 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 374 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 374 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 374 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 374 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 225 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2493 > 2632)
* 18 自動回復 103 SP (410 > 513)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
18勇氣
22 STR 提升 30%
18 STR 提升 30%
* 22 自動回復 113 HP (1938 > 2051)
* 22 自動回復 61 SP (227 > 288)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 237 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2632 > 2771)
* 18 自動回復 103 SP (453 > 515)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
* 22 自動回復 113 HP (2051 > 2164)
* 22 自動回復 61 SP (248 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 395 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 237 經驗.
18勇氣
22 STR 提升 30%
18 STR 提升 30%
* 22 自動回復 113 HP (2164 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 419 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 419 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 419 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 419 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 419 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 419 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 252 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2771 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (455 > 515)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
18勇氣
22 STR 提升 30%
18 STR 提升 30%
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 446 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 446 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 446 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 446 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 446 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 446 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 268 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (455 > 515)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
18勇氣
22 STR 提升 30%
18 STR 提升 30%
第 60 回合
<< >>
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 0/3613
SP : 5/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 2262/2262
SP : 265/305
18
HP : 2788/2788
SP : 455/515
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 477 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 477 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 477 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 477 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 477 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 477 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 287 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (455 > 515)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
18勇氣
22 STR 提升 30%
18 STR 提升 30%
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 308 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (455 > 515)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 512 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 308 經驗.
18勇氣
22 STR 提升到最大 (2500%).
18 STR 提升到最大 (2500%).
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (455 > 515)
18 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
18勇氣
22 STR 提升到最大 (2500%).
18 STR 提升到最大 (2500%).
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (455 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (11 >>> -22/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-22 >>> -55/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-55 >>> -88/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
第 70 回合
<< >>
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 0/3613
SP : 5/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 2262/2262
SP : 265/305
18
HP : 2788/2788
SP : 440/515
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-60 >>> -93/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-93 >>> -126/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-126 >>> -159/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-131 >>> -164/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-164 >>> -197/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-197 >>> -230/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-202 >>> -235/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-235 >>> -268/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-268 >>> -301/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-273 >>> -306/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-306 >>> -339/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-339 >>> -372/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-344 >>> -377/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-377 >>> -410/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-410 >>> -443/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
第 80 回合
<< >>
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 0/3613
SP : 5/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 2262/2262
SP : 265/305
18
HP : 2788/2788
SP : 440/515
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-415 >>> -448/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-448 >>> -481/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-481 >>> -514/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-486 >>> -519/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-519 >>> -552/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-552 >>> -585/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-557 >>> -590/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-590 >>> -623/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-623 >>> -656/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-628 >>> -661/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-661 >>> -694/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-694 >>> -727/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-699 >>> -732/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-732 >>> -765/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-765 >>> -798/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
第 90 回合
<< >>
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 0/3613
SP : 5/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 2262/2262
SP : 265/305
18
HP : 2788/2788
SP : 440/515
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-770 >>> -803/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-803 >>> -836/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-836 >>> -869/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-841 >>> -874/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-874 >>> -907/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-907 >>> -940/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-912 >>> -945/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-945 >>> -978/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-978 >>> -1011/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-984 >>> -1017/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1017 >>> -1050/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1050 >>> -1083/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1055 >>> -1088/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1088 >>> -1121/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1121 >>> -1154/100).
存活者獲得 120 經驗.
* 22 自動回復 113 HP (2262 > 2262)
* 22 自動回復 61 SP (265 > 305)
22鞭子風暴
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 受到 533 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 320 經驗.
* 18 自動回復 139 HP (2788 > 2788)
* 18 自動回復 103 SP (440 > 515)
18彈指之間
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1126 >>> -1159/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1159 >>> -1192/100).
人魚將軍 受到 398 傷害 (??? > ???)
人魚將軍 行動延遲了 (-1192 >>> -1225/100).
存活者獲得 120 經驗.
平局
最終回: 100 回
<< >>
人魚巫師
HP : 0/820
SP : 498/550
人魚氣泡
HP : 0/1100
SP : 120/200
人魚士兵(A)
HP : 0/910
SP : 120/120
人魚將軍
HP : ????/????
SP : ????/????
人魚士兵(B)
HP : 0/910
SP : 120/120
19
HP : 0/2596
SP : 10/81
4
HP : 0/3613
SP : 5/76
16
HP : 0/836
SP : 2/72
22
HP : 2262/2262
SP : 265/305
18
HP : 2788/2788
SP : 440/515
殘留HP : ????/????
存活 : 1/5
總傷害 : 8332
殘留HP : 5050/12095
存活 : 2/5
總傷害 : 105701
總經驗值 : 21469
金錢 : $ 400