battle log*

this battle starts at
05/04 21:36:58
白龍王宮殿
總級別 : 315
平均級別 : 63
總HP : ????/????
lemegeton
總級別 : 275
平均級別 : 55
總HP : 8935/8935
<<>>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 3650/3650
SP : 3200/3200
枯葉(A)
HP : 3200/3200
SP : 3200/3200
枯葉(B)
HP : 3200/3200
SP : 3200/3200
枯葉(C)
HP : 3200/3200
SP : 3200/3200
Cimejes
HP : 2252/2252
SP : 244/244
Eligos
HP : 2081/2081
SP : 151/151
Zepar
HP : 2081/2081
SP : 155/155
Sallos
HP : 1057/1057
SP : 647/647
Gremory
HP : 1464/1464
SP : 610/610
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
白龍王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory聖光防護
Eligos 取得保護!
Cimejes 取得保護!
Zepar 取得保護!
Sallos 取得保護!
Gremory 取得保護!
Gremory 行動推遲了(0 >>> -100/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
白龍王群體回復
枯葉(A) 回復了 373 HP(3200 > 3200)
枯葉(B) 回復了 373 HP(3200 > 3200)
白龍王 回復了 373 HP(??? > ???)
枯葉(C) 回復了 373 HP(3200 > 3200)
焰木樹 回復了 373 HP(3650 > 3650)
枯葉(A) 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
枯葉(C) 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
枯葉(B)擲石
攻擊無效.
Eligos 受到 0 傷害 (2081 > 2081)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 80/100)
Cimejes穿刺
枯葉(A) 受到 137 傷害 (3200 > 3063)
枯葉(B) 受到 137 傷害 (3200 > 3063)
枯葉(C) 受到 137 傷害 (3200 > 3063)
枯葉(C) 受到 137 傷害 (3063 > 2926)
白龍王 受到 137 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 137 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
焰木樹森林迷霧
焰木樹 得到了森林中的迷霧作保護
焰木樹 行動推遲了(0 >>> -30/100)
枯葉(C)猛毒轟擊
Cimejes 保護Eligos!
攻擊無效.
Cimejes 受到 0 傷害 (2252 > 2252)
Cimejes中毒了 !
Cimejes 保護Gremory!
Cimejes 受到 181 傷害 (2252 > 2071)
枯葉(A)猛毒轟擊
Cimejes 受到 181 傷害 (2071 > 1890)
Cimejes 保護Gremory!
Cimejes 受到 181 傷害 (1890 > 1709)
Sallos殭屍控制
殭屍(A) 加入了隊伍.
食屍鬼(A) 加入了隊伍.
殭屍(B) 加入了隊伍.
Sallos 行動推遲了(0 >>> -50/100)
Eligos友方強化
Eligos 消耗了 8324 HP (2081 > -6243)
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升 55%
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Zepar STR 提升 55%
Zepar INT 提升 55%
Zepar SPD 提升 55%
Zepar ATK 提升 55%
Zepar MATK 提升 55%
Sallos STR 提升 55%
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升 55%
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Eligos 被打倒.
Zepar友方強化
Zepar 消耗了 8324 HP (2081 > -6243)
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升 55%
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升 55%
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升 55%
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Zepar 被打倒.
第 10 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 3650/3650
SP : 2900/3200
枯葉(A)
HP : 3063/3200
SP : 3170/3200
枯葉(B)
HP : 3063/3200
SP : 3200/3200
枯葉(C)
HP : 2926/3200
SP : 3170/3200
Cimejes
HP : 1709/2252
SP : 164/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos
HP : 0/2081
SP : 81/151
Zepar
HP : 0/2081
SP : 85/155
Sallos
HP : 1057/1057
SP : 447/647
Gremory
HP : 1464/1464
SP : 510/610
白龍王龍吸
食屍鬼(A)龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
食屍鬼(A) 受到 218 傷害 (435 > 217)
食屍鬼(A) SP 減少 0 (0 > 0)
白龍王 回復了 218 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 0 SP(??? > ???)
枯葉(B)使毒
Cimejes 由於中毒受到 552 傷害. (1709 > 1157)
枯葉(B) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Cimejes 由於中毒受到 253 傷害. (1157 > 904)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory異常回復
Cimejes中毒 被治癒.
Cimejes 回復了 242 HP(904 > 1146)
Sallos 回復了 242 HP(1057 > 1057)
Gremory 回復了 242 HP(1464 > 1464)
殭屍(A) 回復了 242 HP(333 > 333)
食屍鬼(A) 回復了 242 HP(217 > 435)
殭屍(B) 回復了 242 HP(333 > 333)
Gremory 行動推遲了(0 >>> -30/100)
枯葉(C)使毒
枯葉(C) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
枯葉(A)使毒
枯葉(A) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
白龍王龍吸
食屍鬼(A)龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
食屍鬼(A) 受到 218 傷害 (435 > 217)
食屍鬼(A) SP 減少 0 (0 > 0)
白龍王 回復了 218 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 0 SP(??? > ???)
Cimejes穿刺
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (3650 > 3650)
焰木樹 受到 299 傷害 (3650 > 3351)
枯葉(A) 受到 299 傷害 (3063 > 2764)
枯葉(B) 受到 299 傷害 (3063 > 2764)
白龍王 受到 299 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 299 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Sallos殭屍復活
Eligos 復活!
Eligos MAXHP(2081) 下降到 1457
Eligos SPD 下降 50%
Eligos DEF 下降 100%
Eligos MDEF 下降 100%
Eligos 回復了 1457 HP(0 > 1457)
Zepar 復活!
Zepar MAXHP(2081) 下降到 1457
Zepar SPD 下降 50%
Zepar DEF 下降 100%
Zepar MDEF 下降 100%
Zepar 回復了 1457 HP(0 > 1457)
Sallos 行動推遲了(0 >>> -100/100)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 90/100)
焰木樹魔力持續回復
枯葉(A) SP 回復了+5%
枯葉(B) SP 回復了+5%
白龍王 SP 回復了+5%
枯葉(C) SP 回復了+5%
焰木樹 SP 回復了+5%
食屍鬼(A)攻擊
枯葉(C) 受到 31 傷害 (2926 > 2895)
第 20 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 3351/3650
SP : 2750/3200
枯葉(A)
HP : 2764/3200
SP : 3110/3200
枯葉(B)
HP : 2764/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 2895/3200
SP : 3110/3200
Cimejes
HP : 1146/2252
SP : 84/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 217/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos
HP : 1457/1457
SP : 81/151
Zepar
HP : 1457/1457
SP : 85/155
Sallos
HP : 1057/1057
SP : 147/647
Gremory
HP : 1464/1464
SP : 480/610
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(81 > 143)
Cimejes 回復了 79 SP(84 > 163)
Zepar 回復了 63 SP(85 > 148)
Sallos 回復了 128 SP(147 > 275)
Gremory 回復了 124 SP(460 > 584)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王龍吸
食屍鬼(A)龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
食屍鬼(A) 受到 109 傷害 (217 > 108)
食屍鬼(A) SP 減少 0 (0 > 0)
白龍王 回復了 109 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 0 SP(??? > ???)
* 枯葉(B) 自動回復 160 SP (3140 > 3200)
枯葉(B)使毒
枯葉(B) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
* 枯葉(A) 自動回復 160 SP (3110 > 3200)
枯葉(A)使毒
枯葉(A) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
* 枯葉(C) 自動回復 160 SP (3110 > 3200)
枯葉(C)使毒
枯葉(C) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Cimejes穿刺
枯葉(B) 受到 299 傷害 (2764 > 2465)
枯葉(C) 受到 299 傷害 (2895 > 2596)
枯葉(B) 受到 299 傷害 (2465 > 2166)
枯葉(C) 受到 299 傷害 (2596 > 2297)
枯葉(A) 受到 299 傷害 (2764 > 2465)
白龍王 受到 299 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 80/100)
殭屍(A)攻擊
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (3351 > 3351)
殭屍(B)攻擊
焰木樹 受到 24 傷害 (3351 > 3327)
Gremory漸漸回復
治療x2!
食屍鬼(A) 回復了 864 HP(108 > 435)
Cimejes 回復了 432 HP(1146 > 1578)
Cimejes 回復了 432 HP(1578 > 2010)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
* 焰木樹 自動回復 160 SP (2750 > 2910)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 80/100)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王淨化氣息
Eligos 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Cimejes 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Zepar 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Sallos 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Gremory 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
殭屍(A) 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
食屍鬼(A) 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
殭屍(B) 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
第 30 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹 (詠唱)
HP : 3327/3650
SP : 2910/3200
枯葉(A)
HP : 2465/3200
SP : 3140/3200
枯葉(B)
HP : 2166/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 2297/3200
SP : 3140/3200
Cimejes
HP : 2010/2252
SP : 83/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos (蓄力)
HP : 1457/1457
SP : 143/151
Zepar (蓄力)
HP : 1457/1457
SP : 148/155
Sallos (詠唱)
HP : 1057/1057
SP : 275/647
Gremory
HP : 1464/1464
SP : 554/610
Sallos集中精神
Sallos 回復了 324 SP(275 > 599)
焰木樹森林迷霧
焰木樹 行動推遲了(0 >>> -30/100)
Zepar友方強化
Zepar 消耗了 5828 HP (1457 > -4371)
Eligos STR 提升 55%
Eligos INT 提升 55%
Eligos SPD 提升 55%
Eligos ATK 提升 55%
Eligos MATK 提升 55%
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Zepar 被打倒.
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
食屍鬼(A)攻擊
枯葉(A) 受到 41 傷害 (2465 > 2424)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Eligos友方強化
Eligos 消耗了 5828 HP (1457 > -4371)
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Eligos 被打倒.
* 枯葉(B) 自動回復 160 SP (3140 > 3200)
枯葉(B)自我回復
枯葉(B) 回復了 690 HP(2166 > 2856)
Gremory大祝福
Cimejes 回復了 79 SP(83 > 162)
Sallos 回復了 128 SP(599 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(534 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
枯葉(B) 受到 673 傷害 (2856 > 2183)
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (3327 > 3327)
枯葉(A) 受到 673 傷害 (2424 > 1751)
存活者獲得 9 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
白龍王群體回復
枯葉(A) 回復了 373 HP(1751 > 2124)
枯葉(B) 回復了 373 HP(2183 > 2556)
白龍王 回復了 373 HP(??? > ???)
枯葉(C) 回復了 373 HP(2297 > 2670)
焰木樹 回復了 373 HP(3327 > 3650)
Sallos殭屍復活
Eligos 復活!
Eligos MAXHP(1457) 下降到 1020
Eligos SPD 下降 50%
Eligos DEF 下降 100%
Eligos MDEF 下降 100%
Eligos 回復了 1020 HP(0 > 1020)
Zepar 復活!
Zepar MAXHP(1457) 下降到 1020
Zepar SPD 下降 50%
Zepar DEF 下降 100%
Zepar MDEF 下降 100%
Zepar 回復了 1020 HP(0 > 1020)
Sallos 行動推遲了(0 >>> -100/100)
第 40 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 3650/3650
SP : 2610/3200
枯葉(A)
HP : 2124/3200
SP : 3140/3200
枯葉(B)
HP : 2556/3200
SP : 3185/3200
枯葉(C)
HP : 2670/3200
SP : 3140/3200
Cimejes
HP : 2010/2252
SP : 82/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos
HP : 1020/1020
SP : 73/151
Zepar
HP : 1020/1020
SP : 78/155
Sallos
HP : 1057/1057
SP : 347/647
Gremory
HP : 1464/1464
SP : 610/610
* 枯葉(A) 自動回復 160 SP (3140 > 3200)
枯葉(A)自我回復
枯葉(A) 回復了 690 HP(2124 > 2814)
* 枯葉(C) 自動回復 160 SP (3140 > 3200)
枯葉(C)使毒
枯葉(C) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(73 > 135)
Cimejes 回復了 79 SP(82 > 161)
Zepar 回復了 63 SP(78 > 141)
Sallos 回復了 128 SP(347 > 475)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
* 枯葉(B) 自動回復 160 SP (3185 > 3200)
枯葉(B)使毒
枯葉(B) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Cimejes穿刺
枯葉(C) 受到 673 傷害 (2670 > 1997)
枯葉(A) 受到 673 傷害 (2814 > 2141)
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
枯葉(B) 受到 673 傷害 (2556 > 1883)
焰木樹 受到 673 傷害 (3650 > 2977)
枯葉(C) 受到 673 傷害 (1997 > 1324)
存活者獲得 2 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
* 焰木樹 自動回復 160 SP (2610 > 2770)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
食屍鬼(A)攻擊
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (2977 > 2977)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(135 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(81 > 160)
Zepar 回復了 63 SP(141 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(475 > 603)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
白龍王群體回復
枯葉(A) 回復了 373 HP(2141 > 2514)
枯葉(B) 回復了 373 HP(1883 > 2256)
白龍王 回復了 373 HP(??? > ???)
枯葉(C) 回復了 373 HP(1324 > 1697)
焰木樹 回復了 373 HP(2977 > 3350)
* 枯葉(A) 自動回復 160 SP (3185 > 3200)
枯葉(A)使毒
枯葉(A) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
殭屍(A)攻擊
枯葉(B) 受到 43 傷害 (2256 > 2213)
第 50 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹 (詠唱)
HP : 3350/3650
SP : 2770/3200
枯葉(A)
HP : 2514/3200
SP : 3140/3200
枯葉(B)
HP : 2213/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 1697/3200
SP : 3140/3200
Cimejes
HP : 2010/2252
SP : 160/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos (蓄力)
HP : 1020/1020
SP : 151/151
Zepar (蓄力)
HP : 1020/1020
SP : 155/155
Sallos (詠唱)
HP : 1057/1057
SP : 603/647
Gremory
HP : 1464/1464
SP : 610/610
殭屍(B)攻擊
白龍王 受到 43 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
Sallos毒煙
枯葉(A) 受到 77 傷害 (2514 > 2437)
枯葉(A)中毒了 !
枯葉(B) 受到 77 傷害 (2213 > 2136)
枯葉(B)中毒了 !
白龍王 受到 77 傷害 (??? > ???)
白龍王中毒了 !
枯葉(C) 受到 77 傷害 (1697 > 1620)
枯葉(C)中毒了 !
焰木樹 受到 77 傷害 (3350 > 3273)
焰木樹中毒了 !
存活者獲得 1 經驗.
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 枯葉(C) 自動回復 160 SP (3140 > 3200)
枯葉(C) 由於中毒受到 348 傷害. (1620 > 1272)
枯葉(C)自我回復
枯葉(C) 回復了 690 HP(1272 > 1962)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(151 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(160 > 239)
Zepar 回復了 63 SP(155 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(523 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
焰木樹火焰風暴
食屍鬼(A) 受到 307 傷害 (435 > 128)
Gremory 受到 116 傷害 (1464 > 1348)
殭屍(B) 受到 307 傷害 (333 > 26)
殭屍(A) 受到 307 傷害 (333 > 26)
Sallos 受到 143 傷害 (1057 > 914)
Zepar 受到 284 傷害 (1020 > 736)
Cimejes穿刺
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (3273 > 3273)
焰木樹 受到 673 傷害 (3273 > 2600)
枯葉(A) 受到 673 傷害 (2437 > 1764)
枯葉(C) 受到 673 傷害 (1962 > 1289)
枯葉(C) 受到 673 傷害 (1289 > 616)
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 2 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王 由於中毒受到 200 傷害. (??? > ???)
白龍王異常回復
枯葉(A)'s 中毒 已經治愈.
枯葉(A) 回復了 174 HP(1764 > 1938)
枯葉(B)'s 中毒 已經治愈.
枯葉(B) 回復了 174 HP(2136 > 2310)
白龍王 被治癒.
白龍王 回復了 174 HP(??? > ???)
枯葉(C)'s 中毒 已經治愈.
枯葉(C) 回復了 174 HP(616 > 790)
焰木樹's 中毒 已經治愈.
焰木樹 回復了 174 HP(2600 > 2774)
白龍王 行動推遲了(0 >>> -10/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 80/100)
* 枯葉(B) 自動回復 160 SP (3140 > 3200)
枯葉(B)使毒
枯葉(B) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Sallos毒煙
枯葉(A) 受到 77 傷害 (1938 > 1861)
枯葉(A)中毒了 !
枯葉(B) 受到 77 傷害 (2310 > 2233)
枯葉(B)中毒了 !
白龍王 受到 77 傷害 (??? > ???)
白龍王 沒有中毒.
枯葉(C) 受到 77 傷害 (790 > 713)
枯葉(C)中毒了 !
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (2774 > 2774)
焰木樹中毒了 !
存活者獲得 1 經驗.
Gremory漸漸回復
治療x2!
殭屍(A) 回復了 1858 HP(26 > 333)
治療x2!
殭屍(B) 回復了 1858 HP(26 > 333)
治療x2!
食屍鬼(A) 回復了 1858 HP(128 > 435)
第 60 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 2774/3650
SP : 2700/3200
枯葉(A)
HP : 1861/3200
SP : 3140/3200
枯葉(B)
HP : 2233/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 713/3200
SP : 3185/3200
Cimejes
HP : 2010/2252
SP : 159/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos (蓄力)
HP : 1020/1020
SP : 151/151
Zepar (蓄力)
HP : 736/1020
SP : 155/155
Sallos
HP : 914/1057
SP : 567/647
Gremory
HP : 1348/1464
SP : 580/610
食屍鬼(A)攻擊
焰木樹 受到 54 傷害 (2774 > 2720)
Eligos友方強化
Eligos 消耗了 4080 HP (1020 > -3060)
Cimejes STR 提升到最大 (2500%).
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Zepar STR 提升 55%
Zepar INT 提升 55%
Zepar SPD 提升 55%
Zepar ATK 提升 55%
Zepar MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升到最大(2500%).
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Eligos 被打倒.
Zepar友方強化
Zepar 消耗了 4080 HP (736 > -3344)
Cimejes STR 提升到最大 (2500%).
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升到最大(2500%).
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Zepar 被打倒.
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
枯葉(B) 受到 1513 傷害 (2233 > 720)
枯葉(C) 受到 1513 傷害 (713 > -800)
枯葉(C) 被打倒.
存活者獲得 127 經驗.
lemegeton 獲得 $ 100.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
* 枯葉(A) 自動回復 160 SP (3140 > 3200)
枯葉(A) 由於中毒受到 348 傷害. (1861 > 1513)
枯葉(A)自我回復
枯葉(A) 回復了 690 HP(1513 > 2203)
Gremory大祝福
Cimejes 回復了 79 SP(79 > 158)
Sallos 回復了 128 SP(567 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(560 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Sallos殭屍復活
Eligos 復活!
Eligos MAXHP(1020) 下降到 714
Eligos SPD 下降 50%
Eligos DEF 下降 100%
Eligos MDEF 下降 100%
Eligos 回復了 714 HP(0 > 714)
Zepar 復活!
Zepar MAXHP(1020) 下降到 714
Zepar SPD 下降 50%
Zepar DEF 下降 100%
Zepar MDEF 下降 100%
Zepar 回復了 714 HP(0 > 714)
Sallos 行動推遲了(0 >>> -100/100)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王異常回復
枯葉(A)'s 中毒 已經治愈.
枯葉(A) 回復了 174 HP(2203 > 2377)
枯葉(B)'s 中毒 已經治愈.
枯葉(B) 回復了 174 HP(720 > 894)
白龍王 回復了 174 HP(??? > ???)
焰木樹's 中毒 已經治愈.
焰木樹 回復了 174 HP(2720 > 2894)
白龍王 行動推遲了(0 >>> -10/100)
* 焰木樹 自動回復 160 SP (2700 > 2860)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(81 > 143)
Cimejes 回復了 79 SP(158 > 237)
Zepar 回復了 63 SP(85 > 148)
Sallos 回復了 128 SP(347 > 475)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes穿刺
枯葉(B) 受到 1513 傷害 (894 > -619)
枯葉(B) 受到 1513 傷害 (-619 > -2132)
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (2894 > 2894)
枯葉(B) 受到 1513 傷害 (-2132 > -3645)
枯葉(B) 受到 1513 傷害 (-3645 > -5158)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
枯葉(B) 被打倒.
存活者獲得 65 經驗.
lemegeton 獲得 $ 100.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
第 70 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹 (詠唱)
HP : 2894/3650
SP : 2860/3200
枯葉(A)
HP : 2377/3200
SP : 3185/3200
枯葉(B)
HP : 0/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 0/3200
SP : 3185/3200
Cimejes
HP : 2010/2252
SP : 157/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos
HP : 714/714
SP : 143/151
Zepar
HP : 714/714
SP : 148/155
Sallos
HP : 914/1057
SP : 475/647
Gremory
HP : 1348/1464
SP : 610/610
食屍鬼(A)攻擊
枯葉(A) 受到 96 傷害 (2377 > 2281)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
殭屍(A)攻擊
白龍王 受到 78 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
殭屍(B)攻擊
焰木樹 受到 78 傷害 (2894 > 2816)
焰木樹群體回復
枯葉(A) 回復了 460 HP(2281 > 2741)
白龍王 回復了 460 HP(??? > ???)
焰木樹 回復了 460 HP(2816 > 3276)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(143 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(157 > 236)
Zepar 回復了 63 SP(148 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(475 > 603)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Sallos毒煙
枯葉(A) 受到 154 傷害 (2741 > 2587)
枯葉(A)中毒了 !
白龍王 受到 154 傷害 (??? > ???)
白龍王中毒了 !
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (3276 > 3276)
焰木樹中毒了 !
存活者獲得 1 經驗.
* 枯葉(A) 自動回復 160 SP (3185 > 3200)
枯葉(A) 由於中毒受到 348 傷害. (2587 > 2239)
枯葉(A)自我回復
枯葉(A) 回復了 690 HP(2239 > 2929)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王 由於中毒受到 200 傷害. (??? > ???)
白龍王異常回復
枯葉(A)'s 中毒 已經治愈.
枯葉(A) 回復了 174 HP(2929 > 3103)
白龍王 被治癒.
白龍王 回復了 174 HP(??? > ???)
焰木樹's 中毒 已經治愈.
焰木樹 回復了 174 HP(3276 > 3450)
白龍王 行動推遲了(0 >>> -10/100)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
焰木樹 受到 1513 傷害 (3450 > 1937)
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (1937 > 1937)
焰木樹 受到 1513 傷害 (1937 > 424)
枯葉(A) 受到 1513 傷害 (3103 > 1590)
存活者獲得 9 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(151 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(156 > 235)
Zepar 回復了 63 SP(155 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(523 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
第 80 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 424/3650
SP : 2830/3200
枯葉(A)
HP : 1590/3200
SP : 3185/3200
枯葉(B)
HP : 0/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 0/3200
SP : 3185/3200
Cimejes
HP : 2010/2252
SP : 235/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos
HP : 714/714
SP : 151/151
Zepar
HP : 714/714
SP : 155/155
Sallos
HP : 914/1057
SP : 647/647
Gremory
HP : 1348/1464
SP : 610/610
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Sallos毒煙
枯葉(A) 受到 154 傷害 (1590 > 1436)
枯葉(A)中毒了 !
白龍王 受到 154 傷害 (??? > ???)
白龍王中毒了 !
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (424 > 424)
焰木樹中毒了 !
存活者獲得 1 經驗.
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(151 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(235 > 244)
Zepar 回復了 63 SP(155 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(567 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes穿刺
焰木樹 受到 1513 傷害 (424 > -1089)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
焰木樹 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
焰木樹 受到 0 傷害 (-1089 > -1089)
焰木樹 受到 1513 傷害 (-1089 > -2602)
焰木樹 被打倒.
存活者獲得 73 經驗.
lemegeton 獲得 $ 100.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
食屍鬼(A)攻擊
白龍王 受到 96 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王 由於中毒受到 200 傷害. (??? > ???)
白龍王異常回復
枯葉(A)'s 中毒 已經治愈.
枯葉(A) 回復了 174 HP(1436 > 1610)
白龍王 被治癒.
白龍王 回復了 174 HP(??? > ???)
白龍王 行動推遲了(0 >>> -10/100)
* 枯葉(A) 自動回復 160 SP (3185 > 3200)
枯葉(A)自我回復
枯葉(A) 回復了 690 HP(1610 > 2300)
Sallos毒煙
枯葉(A) 受到 154 傷害 (2300 > 2146)
枯葉(A)中毒了 !
白龍王 受到 154 傷害 (??? > ???)
白龍王 沒有中毒.
存活者獲得 1 經驗.
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(151 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(164 > 243)
Zepar 回復了 63 SP(155 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(567 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Cimejes穿刺
枯葉(A) 受到 1513 傷害 (2146 > 633)
枯葉(A) 受到 1513 傷害 (633 > -880)
枯葉(A) 受到 1513 傷害 (-880 > -2393)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
枯葉(A) 受到 1513 傷害 (-2393 > -3906)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
枯葉(A) 被打倒.
存活者獲得 69 經驗.
lemegeton 獲得 $ 100.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Sallos詛咒
白龍王 的 LUK(???? >> 1)
Sallos 行動推遲了(0 >>> -100/100)
第 90 回合
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 0/3650
SP : 2830/3200
枯葉(A)
HP : 0/3200
SP : 3185/3200
枯葉(B)
HP : 0/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 0/3200
SP : 3185/3200
Cimejes
HP : 2010/2252
SP : 163/244
殭屍(A)
HP : 333/333
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 435/435
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 333/333
SP : 0/0
Eligos (蓄力)
HP : 714/714
SP : 151/151
Zepar (蓄力)
HP : 714/714
SP : 155/155
Sallos
HP : 914/1057
SP : 557/647
Gremory
HP : 1348/1464
SP : 610/610
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(151 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(163 > 242)
Zepar 回復了 63 SP(155 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(557 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Zepar友方強化
Zepar 消耗了 2856 HP (714 > -2142)
Eligos STR 提升 55%
Eligos INT 提升 55%
Eligos SPD 提升 55%
Eligos ATK 提升 55%
Eligos MATK 提升 55%
Cimejes STR 提升到最大 (2500%).
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升到最大(2500%).
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升到最大(2500%).
Sallos SPD 提升到最大(2500%).
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升到最大(2500%).
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升到最大(2500%).
殭屍(A) SPD 提升到最大(2500%).
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升到最大(2500%).
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升到最大(2500%).
殭屍(B) SPD 提升到最大(2500%).
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Zepar 被打倒.
食屍鬼(A)攻擊
白龍王 受到 130 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
殭屍(B)攻擊
白龍王 受到 108 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
殭屍(A)攻擊
白龍王 受到 108 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 1 經驗.
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 2292 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 2292 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 2292 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 2292 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 2292 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 2292 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 46 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 62 SP(151 > 151)
Cimejes 回復了 79 SP(162 > 241)
Sallos 回復了 128 SP(647 > 647)
Gremory 回復了 124 SP(590 > 610)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Eligos友方強化
Eligos 消耗了 2856 HP (714 > -2142)
Cimejes STR 提升到最大 (2500%).
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升到最大(2500%).
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升到最大(2500%).
Sallos SPD 提升到最大(2500%).
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升到最大(2500%).
Gremory SPD 提升到最大(2500%).
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升到最大 (2500%).
殭屍(A) INT 提升到最大(2500%).
殭屍(A) SPD 提升到最大(2500%).
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升到最大 (2500%).
食屍鬼(A) INT 提升到最大(2500%).
食屍鬼(A) SPD 提升到最大(2500%).
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升到最大 (2500%).
殭屍(B) INT 提升到最大(2500%).
殭屍(B) SPD 提升到最大(2500%).
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Eligos 被打倒.
* 白龍王 自動回復 375 SP (??? > ???)
白龍王力與魔的混合
Cimejes 受到物與魔的混合影響(傷害數值 300)
Cimejes 受到 301 傷害 (2010 > 1709)
Sallos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 2050)
Sallos 受到 2774 傷害 (914 > -1860)
Gremory 受到物與魔的混合影響(傷害數值 450)
Gremory 受到 497 傷害 (1348 > 851)
殭屍(A) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 3225)
殭屍(A) 受到 8009 傷害 (333 > -7676)
食屍鬼(A) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 6425)
食屍鬼(A) 受到 15955 傷害 (435 > -15520)
殭屍(B) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 3225)
殭屍(B) 受到 8009 傷害 (333 > -7676)
Sallos 被打倒.
殭屍(A) 被打倒.
食屍鬼(A) 被打倒.
殭屍(B) 被打倒.
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
Gremory速度輔助
Cimejes SPD 提升 20
Gremory SPD 提升 20
平局
最終回: 100 回
<< >>
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
焰木樹
HP : 0/3650
SP : 2830/3200
枯葉(A)
HP : 0/3200
SP : 3185/3200
枯葉(B)
HP : 0/3200
SP : 3140/3200
枯葉(C)
HP : 0/3200
SP : 3185/3200
Cimejes
HP : 1709/2252
SP : 241/244
Eligos
HP : 0/714
SP : 81/151
Zepar
HP : 0/714
SP : 85/155
Sallos
HP : 0/1057
SP : 647/647
Gremory
HP : 851/1464
SP : 550/610
殘留HP : ????/????
存活 : 1/5
總傷害 : 2007
總經驗值 : 3
殘留HP : 2560/6201
存活 : 2/5
總傷害 : 78676
總經驗值 : 1709
金錢 : $ 400