battle log*

this battle starts at
02/11 01:37:35
白龍王宮殿
總級別 : 335
平均級別 : 67
總HP : ????/????
lemegeton
總級別 : 275
平均級別 : 55
總HP : 8469/8469
<<>>
焰木樹
HP : 1750/1750
SP : 1000/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 1650/1650
SP : 1000/1000
枯葉(A)
HP : 1400/1400
SP : 1000/1000
枯葉(B)
HP : 1400/1400
SP : 1000/1000
Cimejes
HP : 2252/2252
SP : 234/234
Eligos
HP : 1927/1927
SP : 161/161
Zepar
HP : 1946/1946
SP : 161/161
Sallos
HP : 997/997
SP : 647/647
Gremory
HP : 1347/1347
SP : 657/657
白龍王力與魔的混合
Eligos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 16)
Eligos 受到 4 傷害 (1927 > 1923)
Cimejes 受到物與魔的混合影響(傷害數值 61)
Cimejes 受到 18 傷害 (2252 > 2234)
Zepar 受到物與魔的混合影響(傷害數值 15)
Zepar 受到 3 傷害 (1946 > 1943)
Sallos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 118)
Sallos 受到 98 傷害 (997 > 899)
Gremory 受到物與魔的混合影響(傷害數值 70)
Gremory 受到 40 傷害 (1347 > 1307)
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Gremory聖光防護
Eligos 取得保護!
Cimejes 取得保護!
Zepar 取得保護!
Sallos 取得保護!
Gremory 取得保護!
Gremory 行動推遲了(0 >>> -100/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
枯葉(A)使毒
枯葉(A) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
枯葉(B)使毒
枯葉(B) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 80/100)
巨劍甲蟲 開始詠唱.(100 >>> 40/100)
Cimejes穿刺
枯葉(B) 受到 137 傷害 (1400 > 1263)
巨劍甲蟲 保護焰木樹!
巨劍甲蟲 受到 137 傷害 (1650 > 1513)
枯葉(B) 受到 137 傷害 (1263 > 1126)
枯葉(B) 受到 137 傷害 (1126 > 989)
枯葉(A) 受到 137 傷害 (1400 > 1263)
巨劍甲蟲 保護焰木樹!
巨劍甲蟲 受到 137 傷害 (1513 > 1376)
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
焰木樹森林迷霧
巨劍甲蟲 得到了森林中的迷霧作保護
焰木樹 行動推遲了(0 >>> -30/100)
Sallos殭屍控制
殭屍(A) 加入了隊伍.
食屍鬼(A) 加入了隊伍.
殭屍(B) 加入了隊伍.
Sallos 行動推遲了(0 >>> -50/100)
白龍王龍吸
Cimejes 保護Zepar!
Cimejes龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
Cimejes 受到 1117 傷害 (2234 > 1117)
Cimejes SP 減少 77 (154 > 77)
白龍王 回復了 1117 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 77 SP(??? > ???)
Eligos友方強化
Eligos 消耗了 7708 HP (1923 > -5785)
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升 55%
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Zepar STR 提升 55%
Zepar INT 提升 55%
Zepar SPD 提升 55%
Zepar ATK 提升 55%
Zepar MATK 提升 55%
Sallos STR 提升 55%
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升 55%
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Eligos 被打倒.
Zepar友方強化
Zepar 消耗了 7784 HP (1943 > -5841)
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升 55%
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升 55%
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(A) STR 提升 55%
殭屍(A) INT 提升 55%
殭屍(A) SPD 提升 55%
殭屍(A) ATK 提升 55%
殭屍(A) MATK 提升 55%
食屍鬼(A) STR 提升 55%
食屍鬼(A) INT 提升 55%
食屍鬼(A) SPD 提升 55%
食屍鬼(A) ATK 提升 55%
食屍鬼(A) MATK 提升 55%
殭屍(B) STR 提升 55%
殭屍(B) INT 提升 55%
殭屍(B) SPD 提升 55%
殭屍(B) ATK 提升 55%
殭屍(B) MATK 提升 55%
Zepar 被打倒.
第 10 回合
<< >>
焰木樹
HP : 1750/1750
SP : 700/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲 (詠唱)
HP : 1376/1650
SP : 1000/1000
枯葉(A)
HP : 1263/1400
SP : 940/1000
枯葉(B)
HP : 989/1400
SP : 940/1000
Cimejes
HP : 1117/2252
SP : 77/234
殭屍(A)
HP : 330/330
SP : 0/0
食屍鬼(A)
HP : 431/431
SP : 0/0
殭屍(B)
HP : 330/330
SP : 0/0
Eligos
HP : 0/1927
SP : 91/161
Zepar
HP : 0/1946
SP : 91/161
Sallos
HP : 899/997
SP : 447/647
Gremory
HP : 1307/1347
SP : 557/657
巨劍甲蟲遠古之力
巨劍甲蟲 STR 提升 20
巨劍甲蟲 INT 提升 20
巨劍甲蟲 SPD 提升 10
焰木樹 STR 提升 20
焰木樹 INT 提升 20
焰木樹 SPD 提升 10
白龍王 STR 提升 20
白龍王 INT 提升 20
白龍王 SPD 提升 10
枯葉(A) STR 提升 20
枯葉(A) INT 提升 20
枯葉(A) SPD 提升 10
枯葉(B) STR 提升 20
枯葉(B) INT 提升 20
枯葉(B) SPD 提升 10
巨劍甲蟲 行動推遲了(0 >>> -30/100)
枯葉(A)使毒
枯葉(A) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
枯葉(B)使毒
枯葉(B) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 60/100)
白龍王 開始詠唱.(100 >>> 83/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
白龍王群體回復
巨劍甲蟲 回復了 298 HP(1376 > 1650)
焰木樹 回復了 298 HP(1750 > 1750)
白龍王 回復了 298 HP(??? > ???)
枯葉(A) 回復了 298 HP(1263 > 1400)
枯葉(B) 回復了 298 HP(989 > 1287)
Gremory大祝福
Cimejes 回復了 77 SP(77 > 154)
Sallos 回復了 128 SP(447 > 575)
Gremory 回復了 129 SP(537 > 657)
殭屍(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(A) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(B) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes刺穿裝備
枯葉(B) 受到 847 傷害 (1287 > 440)
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Sallos殭屍復活
Eligos 復活!
Eligos MAXHP(1927) 下降到 1349
Eligos SPD 下降 50%
Eligos DEF 下降 100%
Eligos MDEF 下降 100%
Eligos 回復了 1349 HP(0 > 1349)
Zepar 復活!
Zepar MAXHP(1946) 下降到 1362
Zepar SPD 下降 50%
Zepar DEF 下降 100%
Zepar MDEF 下降 100%
Zepar 回復了 1362 HP(0 > 1362)
Sallos 行動推遲了(0 >>> -100/100)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
食屍鬼(A)攻擊
巨劍甲蟲 保護白龍王!
巨劍甲蟲 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
巨劍甲蟲 受到 0 傷害 (1650 > 1650)
焰木樹集中精神
焰木樹 回復了 500 SP(700 > 1000)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
白龍王力與魔的混合
Eligos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 16)
攻擊無效.
Eligos 受到 0 傷害 (1349 > 1349)
Cimejes 受到物與魔的混合影響(傷害數值 129)
攻擊無效.
Cimejes 受到 0 傷害 (1117 > 1117)
Zepar 受到物與魔的混合影響(傷害數值 24)
攻擊無效.
Zepar 受到 0 傷害 (1362 > 1362)
Sallos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 284)
攻擊無效.
Sallos 受到 0 傷害 (899 > 899)
Gremory 受到物與魔的混合影響(傷害數值 169)
攻擊無效.
Gremory 受到 0 傷害 (1307 > 1307)
殭屍(A) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 308)
殭屍(A) 受到 611 傷害 (330 > -281)
食屍鬼(A) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 614)
食屍鬼(A) 受到 1218 傷害 (431 > -787)
殭屍(B) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 308)
殭屍(B) 受到 611 傷害 (330 > -281)
殭屍(A) 被打倒.
食屍鬼(A) 被打倒.
殭屍(B) 被打倒.
第 20 回合
<< >>
焰木樹
HP : 1750/1750
SP : 1000/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 1650/1650
SP : 650/1000
枯葉(A)
HP : 1400/1400
SP : 880/1000
枯葉(B)
HP : 440/1400
SP : 880/1000
Cimejes
HP : 1117/2252
SP : 124/234
Eligos
HP : 1349/1349
SP : 91/161
Zepar
HP : 1362/1362
SP : 91/161
Sallos
HP : 899/997
SP : 275/647
Gremory (詠唱)
HP : 1307/1347
SP : 657/657
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 64 SP(91 > 155)
Cimejes 回復了 77 SP(124 > 201)
Zepar 回復了 64 SP(91 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(275 > 403)
Gremory 回復了 129 SP(637 > 657)
巨劍甲蟲能量匕首
Eligos 受到 312 傷害 (1349 > 1037)
Gremory 受到 172 傷害 (1307 > 1135)
巨劍甲蟲 回復了 10 SP(600 > 610)
Cimejes 受到 36 傷害 (1117 > 1081)
Cimejes 受到 36 傷害 (1081 > 1045)
枯葉(A)使毒
枯葉(A) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
枯葉(B)自我回復
枯葉(B) 回復了 330 HP(440 > 770)
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Cimejes穿刺
巨劍甲蟲 受到 299 傷害 (1650 > 1351)
巨劍甲蟲 保護焰木樹!
巨劍甲蟲 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
巨劍甲蟲 受到 0 傷害 (1351 > 1351)
枯葉(A) 受到 299 傷害 (1400 > 1101)
枯葉(A) 受到 299 傷害 (1101 > 802)
巨劍甲蟲 保護焰木樹!
巨劍甲蟲 受到 299 傷害 (1351 > 1052)
巨劍甲蟲 保護白龍王!
巨劍甲蟲 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
巨劍甲蟲 受到 0 傷害 (1052 > 1052)
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Gremory聖光防護
Eligos 取得保護!
Cimejes 取得保護!
Zepar 取得保護!
Sallos 取得保護!
Gremory 取得保護!
Gremory 行動推遲了(0 >>> -100/100)
白龍王淨化氣息
Eligos 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Cimejes 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Zepar 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Sallos 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Gremory 受到淨化氣息影響,所施效果全抵消
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Sallos殭屍控制
殭屍(C) 加入了隊伍.
食屍鬼(B) 加入了隊伍.
殭屍(D) 加入了隊伍.
Sallos 行動推遲了(0 >>> -50/100)
枯葉(B)自我回復
枯葉(B) 回復了 330 HP(770 > 1100)
Zepar友方強化
Zepar 消耗了 5448 HP (1362 > -4086)
Eligos STR 提升 55%
Eligos INT 提升 55%
Eligos SPD 提升 55%
Eligos ATK 提升 55%
Eligos MATK 提升 55%
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(C) STR 提升 55%
殭屍(C) INT 提升 55%
殭屍(C) SPD 提升 55%
殭屍(C) ATK 提升 55%
殭屍(C) MATK 提升 55%
食屍鬼(B) STR 提升 55%
食屍鬼(B) INT 提升 55%
食屍鬼(B) SPD 提升 55%
食屍鬼(B) ATK 提升 55%
食屍鬼(B) MATK 提升 55%
殭屍(D) STR 提升 55%
殭屍(D) INT 提升 55%
殭屍(D) SPD 提升 55%
殭屍(D) ATK 提升 55%
殭屍(D) MATK 提升 55%
Zepar 被打倒.
第 30 回合
<< >>
焰木樹 (詠唱)
HP : 1750/1750
SP : 1000/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 1052/1650
SP : 610/1000
枯葉(A)
HP : 802/1400
SP : 820/1000
枯葉(B)
HP : 1100/1400
SP : 850/1000
Cimejes
HP : 1045/2252
SP : 121/234
殭屍(C)
HP : 330/330
SP : 0/0
食屍鬼(B)
HP : 431/431
SP : 0/0
殭屍(D)
HP : 330/330
SP : 0/0
Eligos (蓄力)
HP : 1037/1349
SP : 155/161
Zepar
HP : 0/1362
SP : 85/161
Sallos
HP : 899/997
SP : 203/647
Gremory
HP : 1135/1347
SP : 557/657
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
巨劍甲蟲能量匕首
Eligos 受到 312 傷害 (1037 > 725)
Eligos 受到 312 傷害 (725 > 413)
Cimejes 受到 36 傷害 (1045 > 1009)
Gremory 受到 172 傷害 (1135 > 963)
枯葉(A)自我回復
枯葉(A) 回復了 330 HP(802 > 1132)
Eligos友方強化
Eligos 消耗了 5396 HP (413 > -4983)
Cimejes STR 提升 55%
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升 55%
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(C) STR 提升 55%
殭屍(C) INT 提升 55%
殭屍(C) SPD 提升 55%
殭屍(C) ATK 提升 55%
殭屍(C) MATK 提升 55%
食屍鬼(B) STR 提升 55%
食屍鬼(B) INT 提升 55%
食屍鬼(B) SPD 提升 55%
食屍鬼(B) ATK 提升 55%
食屍鬼(B) MATK 提升 55%
殭屍(D) STR 提升 55%
殭屍(D) INT 提升 55%
殭屍(D) SPD 提升 55%
殭屍(D) ATK 提升 55%
殭屍(D) MATK 提升 55%
Eligos 被打倒.
白龍王力與魔的混合
Cimejes 受到物與魔的混合影響(傷害數值 239)
Cimejes 受到 179 傷害 (1009 > 830)
Sallos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 617)
Sallos 受到 648 傷害 (899 > 251)
Gremory 受到物與魔的混合影響(傷害數值 359)
Gremory 受到 342 傷害 (963 > 621)
殭屍(C) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 308)
殭屍(C) 受到 611 傷害 (330 > -281)
食屍鬼(B) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 614)
食屍鬼(B) 受到 1218 傷害 (431 > -787)
殭屍(D) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 308)
殭屍(D) 受到 611 傷害 (330 > -281)
殭屍(C) 被打倒.
食屍鬼(B) 被打倒.
殭屍(D) 被打倒.
Cimejes穿刺
巨劍甲蟲 保護白龍王!
巨劍甲蟲 受到 673 傷害 (1052 > 379)
巨劍甲蟲 保護焰木樹!
巨劍甲蟲 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
巨劍甲蟲 受到 0 傷害 (379 > 379)
巨劍甲蟲 保護白龍王!
巨劍甲蟲 受到 673 傷害 (379 > -294)
巨劍甲蟲 森林迷霧效果發動! (傷害無效化)
巨劍甲蟲 受到 0 傷害 (-294 > -294)
枯葉(B) 受到 673 傷害 (1100 > 427)
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
巨劍甲蟲 被打倒.
存活者獲得 132 經驗.
lemegeton 獲得 $ 100.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
焰木樹火焰風暴
Cimejes 受到 68 傷害 (830 > 762)
Gremory 受到 90 傷害 (621 > 531)
Gremory 受到 90 傷害 (531 > 441)
Cimejes 受到 68 傷害 (762 > 694)
Gremory 受到 90 傷害 (441 > 351)
Cimejes 受到 68 傷害 (694 > 626)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 80/100)
Gremory漸漸回復
治療x2!
Sallos 回復了 1950 HP(251 > 997)
治療x2!
Gremory 回復了 1950 HP(351 > 1347)
治療x2!
Cimejes 回復了 1950 HP(626 > 2252)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
Sallos集中精神
Sallos 回復了 324 SP(203 > 527)
枯葉(B)自我回復
枯葉(B) 回復了 330 HP(427 > 757)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 60/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
白龍王龍吸
Cimejes 保護Gremory!
Cimejes龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
Cimejes 受到 1126 傷害 (2252 > 1126)
Cimejes SP 減少 21 (41 > 20)
白龍王 回復了 1126 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 21 SP(??? > ???)
第 40 回合
<< >>
焰木樹
HP : 1750/1750
SP : 930/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 0/1650
SP : 560/1000
枯葉(A)
HP : 1132/1400
SP : 805/1000
枯葉(B)
HP : 757/1400
SP : 835/1000
Cimejes (蓄力)
HP : 1126/2252
SP : 20/234
Eligos
HP : 0/1349
SP : 85/161
Zepar
HP : 0/1362
SP : 85/161
Sallos
HP : 997/997
SP : 527/647
Gremory (詠唱)
HP : 1347/1347
SP : 527/657
Cimejes刺穿裝備失敗(SP不足)
枯葉(A)使毒
枯葉(A) 行動推遲了(0 >>> -40/100)
Gremory大祝福
Cimejes 回復了 77 SP(20 > 97)
Sallos 回復了 128 SP(527 > 647)
Gremory 回復了 129 SP(507 > 636)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
Sallos殭屍復活
Eligos 復活!
Eligos MAXHP(1349) 下降到 944
Eligos SPD 下降 50%
Eligos DEF 下降 100%
Eligos MDEF 下降 100%
Eligos 回復了 944 HP(0 > 944)
Zepar 復活!
Zepar MAXHP(1362) 下降到 953
Zepar SPD 下降 50%
Zepar DEF 下降 100%
Zepar MDEF 下降 100%
Zepar 回復了 953 HP(0 > 953)
Sallos 行動推遲了(0 >>> -100/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
焰木樹 開始詠唱.(100 >>> 30/100)
Gremory聖光防護
Eligos 取得保護!
Cimejes 取得保護!
Zepar 取得保護!
Sallos 取得保護!
Gremory 取得保護!
Gremory 行動推遲了(0 >>> -100/100)
枯葉(B)自我回復
枯葉(B) 回復了 330 HP(757 > 1087)
Cimejes穿刺
焰木樹 受到 673 傷害 (1750 > 1077)
枯葉(A) 受到 673 傷害 (1132 > 459)
焰木樹 受到 673 傷害 (1077 > 404)
焰木樹 受到 673 傷害 (404 > -269)
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
枯葉(A) 受到 673 傷害 (459 > -214)
焰木樹 被打倒.
枯葉(A) 被打倒.
存活者獲得 123 經驗.
lemegeton 獲得 $ 200.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
白龍王龍吸
Cimejes 保護Eligos!
Cimejes龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
Cimejes 受到 563 傷害 (1126 > 563)
Cimejes SP 減少 9 (17 > 8)
白龍王 回復了 563 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 9 SP(??? > ???)
Cimejes攻擊
枯葉(B) 受到 277 傷害 (1087 > 810)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 80/100)
Gremory漸漸回復
治療x2!
Cimejes 回復了 1950 HP(563 > 2252)
Eligos 回復了 975 HP(944 > 944)
Eligos 回復了 975 HP(944 > 944)
第 50 回合
<< >>
焰木樹
HP : 0/1750
SP : 930/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 0/1650
SP : 560/1000
枯葉(A)
HP : 0/1400
SP : 745/1000
枯葉(B)
HP : 810/1400
SP : 820/1000
Cimejes
HP : 2252/2252
SP : 8/234
Eligos
HP : 944/944
SP : 85/161
Zepar
HP : 953/953
SP : 85/161
Sallos (詠唱)
HP : 997/997
SP : 347/647
Gremory
HP : 1347/1347
SP : 506/657
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Sallos殭屍控制
殭屍(E) 加入了隊伍.
食屍鬼(C) 加入了隊伍.
殭屍(F) 加入了隊伍.
Sallos 行動推遲了(0 >>> -50/100)
枯葉(B)自我回復
枯葉(B) 回復了 330 HP(810 > 1140)
白龍王龍吸
食屍鬼(C)龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
食屍鬼(C) 受到 216 傷害 (431 > 215)
食屍鬼(C) SP 減少 0 (0 > 0)
白龍王 回復了 216 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 0 SP(??? > ???)
Cimejes攻擊
白龍王 受到 113 傷害 (??? > ???)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 64 SP(85 > 149)
Cimejes 回復了 77 SP(8 > 85)
Zepar 回復了 64 SP(85 > 149)
Sallos 回復了 128 SP(147 > 275)
Gremory 回復了 129 SP(486 > 615)
殭屍(E) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(C) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(F) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
Cimejes穿刺
枯葉(B) 受到 673 傷害 (1140 > 467)
白龍王 受到 673 傷害 (??? > ???)
枯葉(B) 受到 673 傷害 (467 > -206)
枯葉(B) 受到 673 傷害 (-206 > -879)
枯葉(B) 受到 673 傷害 (-879 > -1552)
枯葉(B) 受到 673 傷害 (-1552 > -2225)
枯葉(B) 被打倒.
存活者獲得 63 經驗.
lemegeton 獲得 $ 100.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
白龍王龍吸
殭屍(E)龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
殭屍(E) 受到 165 傷害 (330 > 165)
殭屍(E) SP 減少 0 (0 > 0)
白龍王 回復了 165 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 0 SP(??? > ???)
Sallos集中精神
Sallos 回復了 324 SP(275 > 599)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 64 SP(149 > 161)
Cimejes 回復了 77 SP(5 > 82)
Zepar 回復了 64 SP(149 > 161)
Sallos 回復了 128 SP(599 > 647)
Gremory 回復了 129 SP(595 > 657)
殭屍(E) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(C) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(F) 回復了 0 SP(0 > 0)
Eligos友方強化
Eligos 消耗了 3776 HP (944 > -2832)
Cimejes STR 提升到最大 (2500%).
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Zepar STR 提升 55%
Zepar INT 提升 55%
Zepar SPD 提升 55%
Zepar ATK 提升 55%
Zepar MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升到最大(2500%).
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(E) STR 提升 55%
殭屍(E) INT 提升 55%
殭屍(E) SPD 提升 55%
殭屍(E) ATK 提升 55%
殭屍(E) MATK 提升 55%
食屍鬼(C) STR 提升 55%
食屍鬼(C) INT 提升 55%
食屍鬼(C) SPD 提升 55%
食屍鬼(C) ATK 提升 55%
食屍鬼(C) MATK 提升 55%
殭屍(F) STR 提升 55%
殭屍(F) INT 提升 55%
殭屍(F) SPD 提升 55%
殭屍(F) ATK 提升 55%
殭屍(F) MATK 提升 55%
Eligos 被打倒.
第 60 回合
<< >>
焰木樹
HP : 0/1750
SP : 930/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 0/1650
SP : 560/1000
枯葉(A)
HP : 0/1400
SP : 745/1000
枯葉(B)
HP : 0/1400
SP : 805/1000
Cimejes
HP : 2252/2252
SP : 82/234
殭屍(E)
HP : 165/330
SP : 0/0
食屍鬼(C)
HP : 215/431
SP : 0/0
殭屍(F)
HP : 330/330
SP : 0/0
Eligos
HP : 0/944
SP : 91/161
Zepar (蓄力)
HP : 953/953
SP : 161/161
Sallos
HP : 997/997
SP : 647/647
Gremory
HP : 1347/1347
SP : 657/657
Zepar友方強化
Zepar 消耗了 3812 HP (953 > -2859)
Cimejes STR 提升到最大 (2500%).
Cimejes INT 提升到最大(2500%).
Cimejes SPD 提升 55%
Cimejes ATK 提升 55%
Cimejes MATK 提升 55%
Sallos STR 提升到最大 (2500%).
Sallos INT 提升 55%
Sallos SPD 提升 55%
Sallos ATK 提升 55%
Sallos MATK 提升 55%
Gremory STR 提升到最大 (2500%).
Gremory INT 提升到最大(2500%).
Gremory SPD 提升 55%
Gremory ATK 提升 55%
Gremory MATK 提升 55%
殭屍(E) STR 提升 55%
殭屍(E) INT 提升 55%
殭屍(E) SPD 提升 55%
殭屍(E) ATK 提升 55%
殭屍(E) MATK 提升 55%
食屍鬼(C) STR 提升 55%
食屍鬼(C) INT 提升 55%
食屍鬼(C) SPD 提升 55%
食屍鬼(C) ATK 提升 55%
食屍鬼(C) MATK 提升 55%
殭屍(F) STR 提升 55%
殭屍(F) INT 提升 55%
殭屍(F) SPD 提升 55%
殭屍(F) ATK 提升 55%
殭屍(F) MATK 提升 55%
Zepar 被打倒.
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 50/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Sallos殭屍復活
Eligos 復活!
Eligos MAXHP(944) 下降到 661
Eligos SPD 下降 50%
Eligos DEF 下降 100%
Eligos MDEF 下降 100%
Eligos 回復了 661 HP(0 > 661)
Zepar 復活!
Zepar MAXHP(953) 下降到 667
Zepar SPD 下降 50%
Zepar DEF 下降 100%
Zepar MDEF 下降 100%
Zepar 回復了 667 HP(0 > 667)
Sallos 行動推遲了(0 >>> -100/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 64 SP(91 > 155)
Cimejes 回復了 77 SP(82 > 159)
Zepar 回復了 64 SP(91 > 155)
Sallos 回復了 128 SP(347 > 475)
Gremory 回復了 129 SP(637 > 657)
殭屍(E) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(C) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(F) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 35 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
白龍王龍吸
Cimejes龍吸擊中 (白龍王 得到 HP, SP 各一半)
Cimejes 受到 1126 傷害 (2252 > 1126)
Cimejes SP 減少 40 (79 > 39)
白龍王 回復了 1126 HP(??? > ???)
白龍王 回復了 40 SP(??? > ???)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
食屍鬼(C)攻擊
白龍王 受到 31 傷害 (??? > ???)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 64 SP(155 > 161)
Cimejes 回復了 77 SP(39 > 116)
Zepar 回復了 64 SP(155 > 161)
Sallos 回復了 128 SP(475 > 603)
Gremory 回復了 129 SP(637 > 657)
殭屍(E) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(C) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(F) 回復了 0 SP(0 > 0)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 37 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Sallos猛毒轟擊
白龍王 受到 205 傷害 (??? > ???)
白龍王 沒有中毒.
白龍王 受到 205 傷害 (??? > ???)
白龍王 沒有中毒.
存活者獲得 2 經驗.
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory大祝福
Eligos 回復了 64 SP(161 > 161)
Cimejes 回復了 77 SP(36 > 113)
Zepar 回復了 64 SP(161 > 161)
Sallos 回復了 128 SP(573 > 647)
Gremory 回復了 129 SP(637 > 657)
殭屍(E) 回復了 0 SP(0 > 0)
食屍鬼(C) 回復了 0 SP(0 > 0)
殭屍(F) 回復了 0 SP(0 > 0)
第 70 回合
<< >>
焰木樹
HP : 0/1750
SP : 930/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 0/1650
SP : 560/1000
枯葉(A)
HP : 0/1400
SP : 745/1000
枯葉(B)
HP : 0/1400
SP : 805/1000
Cimejes
HP : 1126/2252
SP : 113/234
殭屍(E)
HP : 165/330
SP : 0/0
食屍鬼(C)
HP : 215/431
SP : 0/0
殭屍(F)
HP : 330/330
SP : 0/0
Eligos
HP : 661/661
SP : 161/161
Zepar
HP : 667/667
SP : 161/161
Sallos
HP : 997/997
SP : 647/647
Gremory
HP : 1347/1347
SP : 657/657
白龍王力與魔的混合
Eligos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 25)
攻擊無效.
Eligos 受到 0 傷害 (661 > 661)
Cimejes 受到物與魔的混合影響(傷害數值 300)
攻擊無效.
Cimejes 受到 0 傷害 (1126 > 1126)
Zepar 受到物與魔的混合影響(傷害數值 37)
攻擊無效.
Zepar 受到 0 傷害 (667 > 667)
Sallos 受到物與魔的混合影響(傷害數值 1412)
攻擊無效.
Sallos 受到 0 傷害 (997 > 997)
Gremory 受到物與魔的混合影響(傷害數值 450)
攻擊無效.
Gremory 受到 0 傷害 (1347 > 1347)
殭屍(E) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 308)
殭屍(E) 受到 611 傷害 (165 > -446)
食屍鬼(C) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 614)
食屍鬼(C) 受到 1218 傷害 (215 > -1003)
殭屍(F) 受到物與魔的混合影響(傷害數值 308)
殭屍(F) 受到 611 傷害 (330 > -281)
殭屍(E) 被打倒.
食屍鬼(C) 被打倒.
殭屍(F) 被打倒.
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 70/100)
Sallos猛毒轟擊
白龍王 受到 205 傷害 (??? > ???)
白龍王 沒有中毒.
白龍王 受到 205 傷害 (??? > ???)
白龍王中毒了 !
存活者獲得 2 經驗.
Gremory速度輔助
Eligos SPD 提升 20
Cimejes SPD 提升 20
Zepar SPD 提升 20
Sallos SPD 提升 20
Gremory SPD 提升 20
Zepar 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 37 經驗.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
Eligos 開始蓄力.(100 >>> 0/100)
Sallos 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Gremory 開始詠唱.(100 >>> 60/100)
Sallos猛毒轟擊
白龍王 受到 205 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 205 傷害 (??? > ???)
存活者獲得 2 經驗.
Gremory大祝福
Eligos 回復了 64 SP(161 > 161)
Cimejes 回復了 77 SP(33 > 110)
Zepar 回復了 64 SP(161 > 161)
Sallos 回復了 128 SP(587 > 647)
Gremory 回復了 129 SP(577 > 657)
Cimejes 開始蓄力.(100 >>> 40/100)
白龍王 由於中毒受到 105 傷害. (??? > ???)
白龍王異常回復
白龍王 被治癒.
白龍王 回復了 139 HP(??? > ???)
白龍王 行動推遲了(0 >>> -10/100)
Cimejes穿刺
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 受到 1513 傷害 (??? > ???)
白龍王 被打倒.
白龍王 掉落了 龍神指環.
存活者獲得 499 經驗.
lemegeton 獲得 $ 2,310.
Cimejes 行動推遲了(0 >>> -60/100)
lemegeton 勝利!
最終回: 78 回
<< >>
焰木樹
HP : 0/1750
SP : 930/1000
白龍王
HP : ????/????
SP : ????/????
巨劍甲蟲
HP : 0/1650
SP : 560/1000
枯葉(A)
HP : 0/1400
SP : 745/1000
枯葉(B)
HP : 0/1400
SP : 805/1000
Cimejes
HP : 1126/2252
SP : 30/234
Eligos (蓄力)
HP : 661/661
SP : 161/161
Zepar (蓄力)
HP : 667/667
SP : 161/161
Sallos
HP : 997/997
SP : 647/647
Gremory
HP : 1347/1347
SP : 657/657
殘留HP : ????/????
存活 : 0/5
總傷害 : 474
殘留HP : 4798/5924
存活 : 5/5
總傷害 : 53571
總經驗值 : 4380
金錢 : $ 2,710
Items
龍神指環 x 1